Prak­tis­ka Råd & Tips om återbruk

Här hit­tar du sva­ren på någ­ra av de van­li­gas­te frå­gor­na om åter­bruk och begag­na­de IT-pro­duk­ter. Du får även enk­la råd och prak­tis­ka tips kring sköt­sel, rade­ring och inställningar.

Åter­bru­ka eller återvinna?

Vil­ket bidrar mest till mins­ka­de CO2-utsläpp, att åter­vin­na eller återbruka?


SVAR: Att åter­bru­ka el- och elekt­ro­ni­kav­fall är ca 150 gång­er mer CO2-bespa­ran­de än att bara återvinna.


Köp­ga­ran­ti?

Får jag garan­ti när jag köper åter­bruks­pro­duk­ter från erpå PG Tech?


SVAR: En månads funk­tions­ga­ran­ti ingår. Behåll kvit­tot med moms som du erhål­ler vid köpet.


Inläm­ning?

Vil­ka oli­ka typer av el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter kan jag läm­na in för återbruk?


SVAR: Sta­tio­nä­ra dato­rer, bär­ba­ra dato­rer, surf­plat­tor, mobil­te­le­fo­ner, spel­kon­so­ler, bat­te­ri­driv­na verk­tyg, platt-TV, robot­gräs­klip­pa­re, dator­kom­po­nen­ter och kring­ut­rust­ning, som datorskärm, mus, tan­gent­bord och router.


Spår­ning

Hur kan jag spå­ra en cir­ku­le­rad PG Tech pro­dukt som jag beställt via Tradera?


SVAR: Både Tra­de­ra och bud­fir­man har bra spår­ning via sina appar. Efter att PG Tech har bokat leve­ran­sen gene­re­ras spår­num­ret på Tra­de­ra (under Orderinformation).


CO2-bespa­ring

Unge­fär hur myc­ket mind­re kol­di­ox­id kom­mer ut i atmo­sfä­ren om jag åter­bru­kar och använ­der en begag­nad och repa­re­rad bär­bar dator istäl­let för att köpa en ny? 


SVAR: Ca 280 kg, vil­ket mot­sva­rar en kör­sträc­ka på ca 540 km för en dieselbil.

Dataläc­ka?

Hur stor är ris­ken att den som använ­der min begag­na­de dator, surf­plat­ta eller mobil kan få tag på mina bil­der och dokument?


SVAR: Den rens­ning av dina per­son­li­ga filer som du gör innan du läm­nar in datorn, surf­plat­tan eller mobi­len för cir­ku­le­ring, töm­mer dator på det du spa­rat. Följ de tyd­li­ga instruk­tio­ner­na som du hit­tar i check­lis­tan för respek­ti­ve produkttyp.

Så hör gör du konkret

Livs­läng­den?

Hur myc­ket för­längs livs­läng­den på pro­duk­ten vid åter­ställ­ning hos er på PG Tech?


SVAR: Minst två år men för vis­sa pro­duk­ter ända upp till sex år.


Utbud hos Röda Kor­set (Karl­stad)?

Vil­ka typer av repa­re­ra­de IT-pro­duk­ter säl­jer Röda Kor­set (Karl­stad)?

SVAR: I nulä­get — bär­ba­ra datorer.


Kva­li­tet

I vil­ket skick är de begag­na­de pro­duk­ter­na som jag kan köpa?


SVAR: Det vari­e­rar — från nyskick till reserv­delsan­vänd­ning. Even­tu­ell ska­da eller befint­ligt sli­tage beskrivs tyd­ligt i annonstexten.


“Min insats”

Hur myc­ket kan jag påver­ka kli­ma­tet genom att låta åter­bru­ka mina uttjän­ta IT-produkter?


SVAR: Som exem­pel kan 15 kg blan­da­de IT-pro­duk­ter mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen med 1000–2500 kg, vil­ket mot­sva­rar en kör­sträc­ka på 12500–31250 km för en ben­sin­dri­ven personbil.

Repa­ra­tions- och underhållstips

På PG Tech vet vi vad svårt det kan vara att han­te­ra och skö­ta sina el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter. Spe­ci­ellt när det upp­står fel, är något du gör väl­digt säl­lan eller för förs­ta gång­en. Där­för har vi sam­lat en lis­ta med svar på van­li­ga frå­gor vi vet du kan stö­ta på. Det är råd och tips som vi hop­pas kan ge dig sva­ren du behö­ver för att lösa upp­gif­ten och und­vi­ka fram­ti­da problem.

Ytt­re ren­gö­ring av din IT-utrustning 

Det är vik­tigt att dina IT-pro­duk­ter som datorn, mobi­len och surf­plat­tan inte kom­mer i kon­takt med vat­ten. Använd där­för all­tid IT-anpas­sa­de ren­gö­rings­me­del eller iso­propy­lal­ko­hol med hög ren­hets­grad för att tor­ka bort fläc­kar. Använd hög­trycks-luftspray för att ren­gö­ra tan­gent­bor­det och kyl­flän­sar­na på din lap­top, spel­kon­sol eller surfplatta.

Log­ga ut från din iPhone

Gör så här: 

 • Gå till ”Inställ­ning­ar“.
 • Klic­ka på ditt kon­to (van­ligt­vis förs­ta kolumnen/överst, med ditt namn och tex­ten Apple-ID …). 
 • Skrol­la ner och klic­ka på ”Log­ga ut”. 


Du kan nu väl­ja på två alternativ:

 1. Att dina filer och appar tas bort till­sam­mans med ditt konto.
 2. Att du endast log­gar ut. Vil­ket inne­bär att dina appar och filer finns kvar i mobilen. 


Vi rekom­men­de­rar att du väl­jer alter­na­tiv 1. Dels för att fram­ti­da använ­da­re inte ska behö­va tän­ka på GDPR (som de mås­te om dina filer och appar lig­ger kvar) och dels för att dina per­son­li­ga filer och upp­gif­ter inte ska kun­na missbrukas.


Log­ga all­tid ut enligt ovan innan du läm­nar din mobil för återbruk. 

Kon­troll av funk­tio­na­li­tet och laddning

Tänk på att bat­te­ri­er­na kan ha lad­dat ur om din tele­fon eller surf­plat­ta har legat oan­vänd under läng­re tid. 


För­sök star­ta den genom att:

 • Lad­da enhe­ten full. 
 • Kopp­la ur ladds­lad­den och för­sök star­ta enheten. 


Om den star­tar har ditt bat­te­ri över­levt den långa tiden utan laddning. 

Omin­stal­la­tion av Win­dows 10

Så här gör du om du vill vara säker på att dina filer tas bort innan inläm­ning för cirkulering. 


 • Gå till inställ­ning­ar­na genom att klic­ka på Win­dows-knap­pen som finns i skriv­bor­dets ned­re vänst­ra hörn. 
 • Välj ”Inställ­ning­ar”.
 • Gå till ”Upp­gra­de­ring och säkerhet”. 
 • Klic­ka på ”Åter­ställ­ning”.


Nu får du två valmöjligheter:

 1. Ren­sa din enhet helt.
 2. Låt dina filer vara kvar. 


Vi rekom­men­de­rar:

Alter­na­tiv 1 — om du ska läm­na bort din IT-utrust­ning så and­ra kan använ­da den.

Alter­na­tiv 2 — om du bara ska snab­ba upp din dator och för­sät­ta använ­da den själv.

När fläk­ten låter för mycket

Att fläk­ten låter för högt på din lap­top eller dator sig­na­le­rar att kyl­ning­en inte är till­räck­lig för CPU:n (pro­ces­sorn) eller and­ra komponenter. 


För att åtgärda:

 • Använd tryck­luft för att blå­sa rent. 
 • Ren­gör gär­na en gång per kvar­tal. Då kan du und­vi­kas­vå­ra­re ska­dor på komponenterna. 
Und­vik att lad­da ner virus­in­fek­te­ra­de filer 

Var väl­digt för­sik­tig och upp­märk­sam när du sur­far. Skul­le du klic­ka på fel länk eller av miss­tag lad­da ner en virus­in­fek­te­rad fil, kan du få sto­ra pro­blem med datorn. Har den bli­vit extremt lång­sam kan datorn var infek­te­rad av en robot eller ett virus. Har du rik­tig otur kan datorn bli helt obrukbar. 

Ge ditt bat­te­ri­driv­na verk­tyg nytt liv

Hos oss på PG Tech kan ditt bat­te­ri­driv­na verk­tyg få nytt liv. Kon­trol­le­ra bara så att både lad­da­re och bat­te­ri­er är med när du läm­nar in verk­ty­get på en av våra insam­lings­plat­ser (även om bat­te­ri­er­na inte går att lad­da). Vi byter ut cel­ler­na i bat­te­ri­er­na så att de blir ladd­nings­ba­ra och verk­ty­get kan använ­das igen. 

Ett mjuk­va­ru­fel i spelkonsolen

Om det är en inställ­ning i kon­so­len som inte fun­ge­rar kan det vara ett mjuk­va­ru­fel. Då kan du oftast åtgär­da det genom att åter­stäl­la spel­kon­so­len till ori­gi­nal­skick (så kal­lad facto­ry reset).


Gör så här:

 • Goog­la hur du ska göra för just din typ av konsol.
 • Följ sedan instruk­tio­ner­na du fått fram steg för steg. 
 • Kom ihåg dina inlogg­nings­upp­gif­ter. Tap­par du bort lösenor­det kan upp­gif­ter­na gå förlorade. 
 • Innan du åter­stäl­ler: Tänk på att åter­ställ­ning­en rade­rar allt från ditt tidi­ga­re spe­lan­de. Spa­ra där­för dina spelspar­ning­ar på ett USB-min­ne (eller annat säkert lag­rings­me­dia). Då und­vi­ker du det tidsö­dan­de arbe­tet att behö­va göra om adven­tu­res från början.
Blu­e­tooth krånglar 

Om moder­kor­tet visar att blu­e­tooth krånglar: 

 • Läm­na in det till en auk­to­ri­se­rad verk­stad och låt dem kol­la upp vad som kan ha orsa­kat av felet. 
Akti­ve­ra ditt Win­dows 10 

Att akti­ve­ra ditt Win­dows 10 är enkelt. 


Gör så här:

 • Häm­ta din Win­dows-nyc­kel från mejl­histo­ri­ken eller från datorns originalförpackning.
 • Skriv in siff­ror­na under: ”Inställningar”/”Hem”/”Om”.
 • Skrol­la sedan ner till bot­ten där du klic­kar på län­ken ”Änd­ra pro­dukt­nyc­kel eller upp­gra­de­ra din utgå­va av Windows.”

Har du frågor?

Kon­tak­ta gär­na oss på PG Tech om du har frå­gor eller om det är någon vik­tig infor­ma­tion som du sak­nar på den här webbplatsen. 

Tele­fon:       070–36 79 555

E‑post:        balint @ pgtechsweden.com

Rulla till toppen