Trygg, smi­dig och säker inlämning

För att göra det lätt för dig att bidra till det cir­ku­lä­ra sam­häl­let har vi på PG Tech byggt upp ett prak­tiskt insam­lings­sy­stem till­sam­mans med myn­dig­he­ter och samarbetspartners.

Här kan du läsa mer om:

 • Var du kan läm­na in din gam­la el- och elektronikutrustning.
 • Hur du för­be­re­der din utrust­ning för inlämning.
 • Hur du noll­stäl­ler en läsplat­ta och tar bort alla per­son­li­ga filer.
 • Hur du fel­sö­ker innan inlämning.
 • Hur du säkert rade­rar en hård­disk så att alla spår av din använd­ning försvinner.
 • Vil­ka åtgär­der vår kun­ni­ga ser­vice­per­so­nal vid­tar för att garan­te­ra både säker­het och funktion.
 • Var din begag­na­de ex. mobil, spel­kon­sol eller ditt bat­te­ri­driv­na verk­tyg kom­mer att säljas.

Alla spår raderas

För att mins­ka osä­ker­he­ten kring att läm­na in och skän­ka din elektro­nis­ka utrust­ning för åter­bruk, har vi sam­lat de abso­lut vik­ti­gas­te upp­gif­ter­na här på Åter­bru­ka Rätt. De beskri­ver vad du själv behö­ver göra och hur vi på PG Tech han­te­rar och åtgär­dar utrust­ning­en du läm­nat in.

Enkelt att göra själv 

All infor­ma­tion som du behö­ver för att för­be­re­da dina IT-pro­duk­ter för inläm­ning fin­ner du under rubri­ken ”För­be­red din el- och elekt­ro­nik­ut­rust­ning för inläm­ning” (länk till rubrik/ankare läng­re ned på sidan). 

Du kan även lad­da ner check­lis­tor och instruk­tio­ner som pdf-dokument. 

Åtgär­der­na du själv kan vid­ta rade­rar alla spår efter din egen använd­ning. Det gör att du kan kän­na dig trygg och säker med att en okänd per­son kom­mer att använ­da din gam­la dator eller mobil. Sam­ti­dig ser du till att näs­te äga­re kan använ­da utrust­ning­en pro­blem­fritt direkt från start.

Har du frågor?

Kon­tak­ta gär­na oss på PG Tech om du har frå­gor eller om det är någon vik­tig infor­ma­tion som du sak­nar på den här webbplatsen. 

Tele­fon:       070–36 79 555

E‑post:        balint @ pgtechsweden.com

Inläm­nings­plat­ser för återbruk

Det ska vara smi­digt att läm­na in din IT-utrust­ning för cir­ku­le­ring. PG Techs insam­lings­sy­stem och anta­let inläm­nings­plat­ser byggs ut allt eftersom. Med de enor­ma mäng­der elekt­ro­ni­kav­fall som pro­du­ce­ras i sam­häl­let kom­mer din insats att ha en vik­tig roll i vårt gemen­sam­ma arbe­te för ökad håll­bar­het i Värm­land, Sve­ri­ge och världen.

Ipho­ne & Ipad


Mac­Book & iMac


Win­dows

Andro­id


T.ex. Sams­ung mm
Utlogg­ning konto
Noll­ställ­ning av telefon
Rens­ning av per­son­li­ga filer 
Fel­sök­ning
Föl­je­blan­kett för inläm­ning av produkterIpad
Ipho­ne
Bär­bar datorSta­tio­när dator
Bär­bar dator
Surf­plat­tor
Mobil­te­le­fon

Åter­vin­nings­cen­tral Våxnäs

Nya Depå­vä­gen 2

Tele­fon: 054–540 71 00

Åter­vin­nings­cen­tral Djupdalen

Nor­ra Jär­pe­tan 545

Tele­fon: 054–540 71 00

Röda Kor­set Molkom

Sta­tions­ga­tan 16

Tele­fon: 070–52 45 326

“Hos oss på Röda Kor­set Second Hand i Mol­kom på Sta­tions­ga­tan 16 (gam­la kom­mun­hu­set) kan du läm­na in dina uttjän­ta mobi­ler, ipads, lap­tops osv som vi vida­re­be­ford­rar till PGTech. Tyvärr har vi inte plats för stör­re saker såsom robot­gräs­klip­pa­re och TV-appa­ra­ter. Våra öppet­ti­der är ons­dag och tors­dag kl 14–17.30 och lör­dag kl 11–14. Välkommen! 

Röda Kor­set Forsaga

Skiv­s­ta­ga­tan 3

Tele­fon: 054–87 00 60

Myror­na insam­lings­skåp i ÅVC Vålberg

Not­bod­vä­gen 2, 660 50 Vålberg

Tele­fon: 054–540 71 00

Myror­na insam­lings­skåp ÅVC Molkom

Indu­stri­vä­gen, 655 60 Molkom

Tele­fon: 070–329 52 49

Ham­marö Energi

Björk­hags­ga­tan 6, 663 30 Skoghall

Tele­fon: 054–540 71 00

Fler plas­ter är på gång. 

Håll utkik på soci­a­la medier.

Det cir­ku­lä­ra samhället

Genom att använ­da, läm­na in och skän­ka din IT-utrust­ning för cir­ku­le­ring (åter­bruk) bidrar du till till­väx­ten av den cir­ku­lä­ra IT-mark­na­den. Något som är helt nöd­vän­digt för att sam­häl­let ska kun­na stäl­la om och göra cir­ku­le­ring av IT-mate­ri­al till en natur­lig del av hur vi lever och spa­rar på jor­dens resurser. 

På sidan Om Cir­ku­lär IT fin­ner du mer fak­ta om mäng­den elekt­ro­ni­kav­fall som pro­du­ce­ras. Där kan du ock­så läsa om oli­ka insat­ser förå­ter­bruk som pågår och hur sto­ra CO2-bespa­ring­ar som cir­ku­le­ring­en av el- oche­lekt­ro­ni­kav­fal­let bidrar med. 

El- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter du kan läm­na in:

Sta­tio­nä­ra datorer
Bär­ba­ra datorer
Kring­ut­rust­ning — som datorskärm, mus,
tan­gent­bord och router
Dator­kom­po­nen­ter — som CPU, moder­kort, nätdel,
chas­si, ram­min­ne, hård­disk och grafikkort
Mobil­te­le­fo­ner
Läsplat­tor
Spel­kon­so­ler
Robot­gräs­klip­pa­re
Bat­te­ri­driv­na verktyg

Övrigt läm­nar du in på föl­jan­de platser:

Sola­re­tu­ren insam­lings­punkt (Våx­näs ÅVC)

 • Lam­por
 • Ste­re­o­an­lägg­ning­ar
 • TV
 • DVD- och CD-spelare
 • Skri­va­re
 • Scann­rar

Nya Depå­vä­gen 2, 653 43 Karlstad

Hit­ta hit: Goog­le maps

Sola­re­tu­ren butik (Karl­stad)

 • Lam­por
 • Ste­re­o­an­lägg­ning­ar
 • TV
 • DVD- och CD-spelare
 • Skri­va­re
 • Scann­rar

Spår­ga­tan 3, 653 43 Karlstad

Tele­fon: 054–540 51 54

Hit­ta hit: Goog­le maps

Här finns reparatör/tekniker

PG Tech

Tele­fon: 070–36 79 555

E‑post: balint@pgtechsweden.com

Innan inläm­ning

För en trygg och säker inläm­ning av till exem­pel din mobil, dator, rou­ter eller spel­kon­sol, är det fle­ra enk­la saker du både kan och behö­ver göra innan vi på PG Tech tar in den för repa­ra­tion och uppgradering.


Nedan hit­tar du tyd­li­ga beskriv­ning­ar och check­lis­tor på hur du till exem­pel log­gar ut från kon­tot i en mobil, åter­stäl­ler en dator eller hur du fel­sö­ker ett bat­te­ri­dri­vet verktyg.


Du kan även lad­da ner den föl­je­blan­kett som ska läm­nas in till­sam­mans med den el- eller IT-utrust­ning som du skän­ker för cirkulering. 


För vis­sa typer av pro­duk­ter kan det även krä­vas en spe­ci­ell pake­te­ring eller en extra nog­grann upp­märk­ning. Allt du behö­ver veta hit­tar du i beskriv­ning­ar­na nedan.

För­be­red din el- och elekt­ro­nik­ut­rust­ning för inlämning 


Vår ser­vice med åtgärds­lis­tor och for­mu­lär är en själv­klar del av PG Techs insam­lings­sy­stem. Och fram­förallt en trygg­het för dig att den utrust­ning du läm­nar in kan tas om hand på ett kor­rekt och säkert sätt. 

Så tar vi hand om inläm­nad utrustning

På PG Tech har vi många års erfa­ren­het av att ta hand om och restau­re­ra elekt­ro­ni­kav­fall. Där­för kan du kän­na dig trygg med att läm­na in din egen begag­na­de utrust­ning för återbruk.


Vårt arbe­te har bidra­git till att mer än 20 ton elekt­ro­ni­kav­fall har kun­nat åter­bru­kats. Det har inne­bu­rit ett sam­man­lagt mins­kat CO2-utsläpp på 4 mil­jo­ner kg. En siff­ra som mot­sva­rar ca 8 % av Sve­ri­ges årli­ga tota­la CO2-utsläpp eller kol­di­ox­id­ut­släp­pet från till­verk­ning­en av 350 nya bilar.

Pro­fes­sio­nell bedömning

Alla steg vi på PG Tech vid­tar från att vi tar emot din utrust­ning tills den får nytt liv och nya använ­da­re, präglas av pro­fes­sio­na­lism och kvalitet.


Vi utför all­tid en genom­gå­en­de bedöm­ning av åter­brukspo­ten­ti­a­len av den el- eller elekt­ro­nik­ut­rust­ning du läm­nat in. Det inne­bär bland annat att vi tit­tar på vik­ti­ga detal­jer som ålder, kom­pa­bi­li­tet och skador. 

Så här ser vår arbets­pro­cess ut för att bedö­ma och ta hand om dina inläm­na­de elektronikprodukter.


 1. Gene­rell bedöm­ning av pro­duk­tens skick
 2. Test­pro­to­koll för ex. start­funk­tion, ladd­ning och bildvisning 
 3. Lis­ta för reparationsåtgärder
 4. Data­ra­de­ring
 5. Djup­tvätt
 6. Repa­ra­tio­ner
 7. Upp­gra­de­ring

För­sälj­nings­plat­ser

Röda Kor­set butiker

Genom ett givan­de sam­ar­be­te med Röda Kor­set i Karl­stad har vi på PG Tech skänkt mer än 50 av våra cir­ku­le­ra­de IT-pro­duk­ter för för­sälj­ning i deras butik. Du hit­tar även våra cir­ku­le­ra­de pro­duk­ter på Tra­de­ra. Mer infor­ma­tion hit­tar du på Köpa-sidan. 

Rulla till toppen