Down­lo­ads & lathundar

På den här sidan har vi sam­lat alla beskriv­ning­ar, check­lis­tor, instruk­tio­ner, blan­ket­ter och for­mu­lär som finns ned­ladd­nings­ba­ra på övri­ga sidor. 

Ipho­ne & Ipad


Mac­Book & iMac


Win­dows

Andro­id


T.ex. Sams­ung mm
Utlogg­ning konto
Noll­ställ­ning av telefon
Rens­ning av per­son­li­ga filer 
Fel­sök­ning
Föl­je­blan­kett för inläm­ning av produkterIpad
Ipho­ne
Bär­bar datorSta­tio­när dator
Bär­bar dator
Surf­plat­tor
Mobil­te­le­fon

Utlogg­ning konto

Log­ga ut från kon­tot IOS enhe­ter Ipho­ne & Ipad

Vad exakt inne­bär när man log­gar ut från sitt icloud konto?   Log­ga ut från iCloud-kon­tot på din iPho­ne eller iPad inne­bär att du kom­mer att ta bort all infor­ma­tion som är asso­ci­e­rad med det kon­tot från enhe­ten. Det­ta inklu­de­rar kon­tak­ter, kalen­der­pos­ter, bil­der, doku­ment, musik, vide­or, e‑postmeddelanden, anteck­ning­ar och annat inne­håll som är lag­rat i iCloud. Det kan ock­så inne­bä­ra att vis­sa inställ­ning­ar och app­da­ta rade­ras. Vid utlogg­ning från iCloud-kon­tot, kom­mer enhe­ten inte läng­re syn­kro­ni­se­ra med iCloud och du kom­mer inte att kun­na använ­da iCloud-funk­tio­ner som iCloud-foton, iCloud-doku­ment, iCloud-kon­tak­ter, iCloud-kalen­der och iCloud-e-post. Du kom­mer ock­så inte läng­re att kun­na hit­ta min enhet eller fjärr­lå­sa din enhet om den blir för­lo­rad eller stu­len.   Vad är vik­tigt att tän­ka på när man log­gar ut från sitt i‑Cloud kontot? Det finns fle­ra saker man bör tän­ka på när man log­gar ut från iCloud-kon­tot på sin iPho­ne eller iPad: 
 1. Säker­hetsko­pi­e­ra din enhet: Innan du log­gar ut från iCloud-kon­tot, bör du säker­hetsko­pi­e­ra alla dina data, inklu­si­ve bil­der, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, musik, vide­or och doku­ment. Det­ta för att säker­stäl­la att du inte för­lo­rar någon vik­tig information.
 2. Lås upp din enhet: Om din enhet är låst med ett lösenord eller med Touch ID eller Face ID, bör du låsa upp den innan du log­gar ut från iCloud-kontot.
 3. Tänk på iCloud-funk­tio­ner: Efter att du har log­gat ut från iCloud-kon­tot, kom­mer du inte läng­re att kun­na använ­da iCloud-funk­tio­ner som iCloud-foton, iCloud-doku­ment, iCloud-kon­tak­ter, iCloud-kalen­der och iCloud-e-post.
 4. Var för­sik­tig med att rade­ra data: När du log­gar ut från iCloud-kon­tot, rade­ras all infor­ma­tion som är asso­ci­e­rad med det kon­tot från enhe­ten, inklu­si­ve kon­tak­ter, kalen­der­pos­ter, bil­der, doku­ment, musik, vide­or, e‑postmeddelanden, anteck­ning­ar och annat inne­håll som är lag­rat i iCloud.
Hur kon­trol­le­rar du vil­ket iOS ver­sion din enhet kör?
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på Om.
 4. Tit­ta på ver­sion för att se vil­ken ver­sion av iOS som din enhet kör.
 5. Alter­na­tivt, du kan ock­så gå till Inställ­ning­ar > Gene­rellt > Om > Ver­sions­num­mer för att se din iOS version.
 6. Du kan ock­så gå till Inställ­ning­ar > Gene­rellt > Om > Pro­gram­upp­da­te­ring för att kon­trol­le­ra om det finns till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar för din enhet.
 7. Du kan ock­så anslu­ta din enhet till iTu­nes och kol­la ver­sio­nen under infor­ma­tio­nen om enheten.
Hur kon­trol­le­rar du vil­ket ios din enhet körs via iTunes:
 1. Anslut din iPho­ne eller iPad till din dator med en USB-kabel.
 2. Öpp­na iTu­nes på din dator.
 3. Klic­ka på enhe­ten som syns i iTu­nes och gå till fli­ken Sammanfattning.
 4. I Sam­man­fatt­ning­en, du kan se enhe­ten modell och aktu­ell iOS ver­sion under enhets­nam­net och bilden.
 5. Om det finns en till­gäng­lig upp­da­te­ring för din enhet, kom­mer du att se ett alter­na­tiv “Kon­trol­le­ra upp­da­te­ring­ar” i iTu­nes, klic­kar du på den och följ instruk­tio­ner­na för att instal­le­ra den senas­te ver­sio­nen av iOS.
 6. Alter­na­tivt, om du inte ser någon upp­da­te­ring, din enhet har den senas­te ver­sio­nen av iOS installerad.
 7. Om du vill upp­da­te­ra din enhet till en annan ver­sion av iOS, kan du även göra det genom iTu­nes, välj ”Säker­hetsko­pi­e­ra nu” och ”Upp­da­te­ra” och följ instruk­tio­ner­na för att instal­le­ra den öns­ka­de versionen.
iPho­ne eller iPad med iOs 8:
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad med iOS 8.
 2. Tryck på iCloud.
 3. Scrol­la ner till bot­ten och tryck på Log­ga ut.
 4. Bekräf­ta att du vill log­ga ut genom att tryc­ka på Log­ga ut på pop-up-meddelandet.
 5. Ange ditt App­le-ID-lösenord om du blir ombedd att göra det.
 6. Tryck på Log­ga ut i alla appar för att ta bort all iCloud-data från enheten.
 7. Tryck på Log­ga ut för att bekräfta.
 8. Nu är du utlog­gad från ditt iCloud-kon­to på din iPho­ne eller iPad med iOS 8.
Obs: på iOS 8 finns det inte möj­lig­het att log­ga ut i alla appar som i sena­re ver­sio­ner.  
iPho­ne eller iPad med iOS 9–10:
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad med iOS 9–10.
 2. Tryck på iCloud.
 3. Scrol­la ner till bot­ten och tryck på Log­ga ut.
 4. Bekräf­ta att du vill log­ga ut genom att tryc­ka på Log­ga ut på pop-up-meddelandet.
 5. Ange ditt App­le-ID-lösenord om du blir ombedd att göra det.
 6. Tryck på Log­ga ut i alla appar för att ta bort all iCloud-data från enheten.
 7. Tryck på Log­ga ut för att bekräfta.
 8. Nu är du utlog­gad från ditt iCloud-kon­to på din iPho­ne eller iPad med iOS 9 eller 10.
iOS 11:
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad.
 2. Tryck på ditt namn ovan­för och välj iCloud.
 3. Blädd­ra ner till bot­ten av skär­men och tryck på Log­ga ut.
 4. Bekräf­ta att du vill log­ga ut genom att tryc­ka på Log­ga ut på pop-up-meddelandet.
 5. Ange ditt App­le-ID-lösenord om du blir ombedd att göra det.
 6. Tryck på Log­ga ut i alla appar för att ta bort all iCloud-data från enheten.
 7. Tryck på Log­ga ut för att bekräfta.
 8. Nu är du utlog­gad från ditt iCloud-kon­to på din iPho­ne eller iPad med iOS 11.
iOS 12- senas­te (2023.01.30.):
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad med iOS 12. eller senare.
 2. Tryck på ditt namn eller App­le ID ovan­för och välj iCloud.
 3. Blädd­ra ner till bot­ten av skär­men och tryck på Log­ga ut.
 4. Bekräf­ta att du vill log­ga ut genom att tryc­ka på Log­ga ut på pop-up-meddelandet.
 5. Ange ditt App­le-ID-lösenord om du blir ombedd att göra det.
 6. Tryck på Log­ga ut i alla appar för att ta bort all iCloud-data från enheten.
 7. Tryck på Log­ga ut för att bekräfta.
 8. Nu är du utlog­gad från ditt iCloud-kon­to på din iPho­ne eller iPad med iOS.

Log­ga ut från kon­tot vid iMac & Mac­book Pro

Vad inne­bär det?   När man log­gar ut från ett kon­to på en iMac eller Mac­Book Pro inne­bär det att man avslu­tar den aktu­el­la ses­sio­nen och avlägs­nar all per­son­lig infor­ma­tion från enhe­ten. Det inne­bär att alla öpp­na föns­ter och pro­gram kom­mer att stäng­as, alla inställ­ning­ar kom­mer att åter­stäl­las till deras stan­dard­vär­den och alla per­son­li­ga filer kom­mer att bli oåt­kom­li­ga. Log­gar man ut från ett kon­to på en iMac eller Mac­Book Pro bety­der det att man stäng­er av alla tjäns­ter som är kopp­la­de till det kon­tot, inklu­si­ve iCloud, iTu­nes och App Sto­re. Det inne­bär ock­så att man inte kan åter­stäl­la filer eller inställ­ning­ar som man har rade­rat medan man var inlog­gad på kon­tot. Det är vik­tigt att log­ga ut från sitt kon­to när man delar en enhet med någon annan eller när man är klar med att använ­da enhe­ten för att för­hind­ra obe­hö­rig åtkomst till ens per­son­li­ga infor­ma­tion.   Utlogg­ning:
 • Steg 1: Klic­ka på App­le-iko­nen i övre vänst­ra hör­net på skärmen
 • Steg 2: Klic­ka på “Log­ga ut” från drop-down menyn
 • Steg 3: Klic­ka på iko­nen för det kon­to som du vill log­ga ut från
 • Steg 4: Klic­ka på “Log­ga ut” knappen
 • Steg 5: Bekräf­ta genom att klic­ka på “Log­ga ut” i pop-up-fönstret
 • Steg 6: Skriv in ditt använ­dar­namn och lösenord för att log­ga in på ett annat kon­to eller ska­pa ett nytt konto
 • Steg 7: Klart! Du är nu utlog­gad från det tidi­ga­re kon­tot på din iMac eller Mac­Book Pro.

Utlogg­ning från Win­dows kontot

Att log­ga ut från ett Win­dows-kon­to inne­bär att man avslu­tar sin aktu­el­la ses­sion och log­gar ut från det kon­to man använ­der för att använ­da datorn. Det kan göras genom att klic­ka på “Start” och väl­ja “Inlogg­ning” eller genom att tryc­ka på Ctrl + Alt + Dele­te och väl­ja “Log­ga ut”. När man har log­gat ut kom­mer man till inlogg­nings­skär­men där man kan väl­ja ett annat kon­to att log­ga in på eller ska­pa ett nytt kon­to. Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för man skul­le vil­ja log­ga ut från sitt Win­dows-kon­to, som att man vill byta till ett annat kon­to eller att man vill att and­ra ska ha till­gång till datorn medan man är bor­ta. Log­ga ut kan ock­så hjäl­pa till att skyd­da din per­son­li­ga infor­ma­tion och data genom att för­hind­ra obe­hö­rig åtkomst till ditt kon­to. Det finns dock vis­sa ris­ker och aspek­ter som man bör vara med­ve­ten om när man log­gar ut från sitt Win­dows-kon­to. Ett av de vik­ti­gas­te är att alla öpp­na pro­gram och doku­ment kom­mer att stäng­as ner, och even­tu­el­la änd­ring­ar som inte spa­rats kom­mer att gå för­lo­ra­de. Det är där­för vik­tigt att spa­ra alla vik­ti­ga data innan man log­gar ut. En annan aspekt att tän­ka på är att alla inställ­ning­ar och pre­fe­ren­ser som är asso­ci­e­ra­de med det aktu­el­la kon­tot kom­mer att för­svin­na. Det­ta inklu­de­rar inställ­ning­ar för skriv­bord, webb­lä­sa­re, e‑postklienter och and­ra pro­gram. Om man log­gar ut från ett kon­to med admi­nist­ra­törs­be­hö­rig­het, det inne­bär att man inte läng­re kom­mer att ha till­gång till vis­sa funk­tio­ner och inställ­ning­ar på datorn.’ Det är ock­så vik­tigt att note­ra att om man log­gar ut från ett kon­to på en delad dator och inte låser den, kan någon annan log­ga in och ha åtkomst till alla filer och inställ­ning­ar på datorn. Där­för är det vik­tigt att låsa datorn efter att man har log­gat ut.  
Win­dows 7:
 • Steg 1: Klic­ka på “Start”-knappen i ned­re vänst­ra hör­net av skärmen.
 • Steg 2: Klic­ka på “Log­ga ut” i menyn som dyker upp.
 • Steg 3: Klic­ka på “Log­ga ut” i dia­lo­gru­tan som visas för att bekräf­ta att du vill log­ga ut.
 • Steg 4: Du kom­mer nu till inlogg­nings­skär­men där du kan väl­ja ett annat kon­to att log­ga in på eller ska­pa ett nytt kon­to. Alter­na­tivt kan du ock­så tryc­ka på Ctrl + Alt + Dele­te och väl­ja “Log­ga ut” från menyn för att log­ga ut från ditt Win­dows 7‑konto. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att spa­ra alla vik­ti­ga data innan du log­gar ut och att låsa datorn efter att du har log­gat ut för att skyd­da din information.
 
Ta bort kon­tot Win­dows 7:
 • Steg 1: Klic­ka på “Start”-knappen i ned­re vänst­ra hör­net av skärmen
 • Steg 2: Klic­ka på “Kon­troll­pa­ne­len” i menyn som dyker upp
 • Steg 3: Klic­ka på “Använ­dar­kon­ton och familjesäkerhet”
 • Steg 4: Klic­ka på “Han­te­ra annan användarkonton”
 • Steg 5: Välj det kon­to som du vill ta bort och klic­ka på “Ta bort konto”
 • Steg 6: Bekräf­ta att du vill ta bort kon­tot genom att klic­ka på “Ja” i dia­lo­gru­tan som visas.
Det är vik­tigt att note­ra att om det kon­tot som ska tas bort är ett admi­nist­ra­tör­s­kon­to, kan det leda till att man inte läng­re har till­gång till vis­sa funk­tio­ner och inställ­ning­ar på datorn. Det är ock­så vik­tigt att ta bort kon­tot efter att man har säker­hetsko­pi­e­rat all data rela­te­rat till det kon­tot, eftersom alla data rela­te­rat till det kon­tot kom­mer att rade­ras.  
Log­ga ut Win­dows 10 konto:
 • Steg 1: Klic­ka på “Start”-knappen i ned­re vänst­ra hör­net av skärmen.
 • Steg 2: Klic­ka på ditt använ­dar­namn eller pro­fil­bild i det övre hög­ra hör­net av menyn.
 • Steg 3: Klic­ka på “Log­ga ut”
 • Steg 4: Bekräf­ta att du vill log­ga ut genom att klic­ka på “Log­ga ut” i dia­lo­gru­tan som visas.
Alter­na­tivt kan du ock­så tryc­ka på Ctrl + Alt + Dele­te och väl­ja “Log­ga ut” från menyn för att log­ga ut från ditt Win­dows 10-kon­to. Som tidi­ga­re nämnt är det vik­tigt att spa­ra alla vik­ti­ga data innan man log­gar ut och att låsa datorn efter att man har log­gat ut för att skyd­da din infor­ma­tion.  
Ta bort kon­tot Win­dows 10:
 • Steg 1: Klic­ka på “Start”-knappen och välj “Inställ­ning­ar” (det kan ock­så vara repre­sen­te­rat av en kugg­for­mad ikon)
 • Steg 2: Klic­ka på “Kon­to”
 • Steg 3: Klic­ka på “Familj och annat användare”
 • Steg 4: Klic­ka på det kon­to som du vill ta bort
 • Steg 5: Klic­ka på “Ta bort konto”
 • Steg 6: Bekräf­ta att du vill ta bort kon­tot genom att klic­ka på “Ta bort” i dia­lo­gru­tan som visas.
Det är vik­tigt att note­ra att om det kon­tot som ska tas bort är ett admi­nist­ra­tör­s­kon­to, kan det leda till att man inte läng­re har till­gång till vis­sa funk­tio­ner och inställ­ning­ar på datorn. Det är ock­så vik­tigt att ta bort kon­tot efter att man har säker­hetsko­pi­e­rat all data rela­te­rat till det kon­tot, eftersom alla data rela­te­rat till det kon­tot kom­mer att raderas. 

Utlogg­ning Andro­id konto

Att log­ga ut från sitt Andro­id-kon­to inne­bär att man kopp­lar bort sitt Goog­le-kon­to från enhe­ten. Det gör att man inte läng­re har till­gång till tjäns­ter som Goog­le Dri­ve, Gmail eller kon­tak­ter som är kopp­la­de till det kon­tot. Innan man log­gar ut från sitt kon­to bör man tän­ka på följande: 
 • Ta säker­hetsko­pi­or av alla vik­ti­ga data som kon­tak­ter, bil­der, doku­ment och annat som är kopp­lat till kontot.
 • Tänk på att om man log­gar ut från sitt kon­to kom­mer man inte läng­re ha till­gång till alla tjäns­ter som är kopp­la­de till det kon­tot, t.ex. Goog­le Dri­ve, Gmail, Goog­le Kalen­der och andra.
När man log­gar ut från sitt kon­to kom­mer man att bli ombedd att bekräf­ta det­ta genom att ange lösenor­det för kon­tot. När man har gjort det­ta kom­mer enhe­ten att log­ga ut från kon­tot och man kom­mer inte läng­re ha till­gång till tjäns­ter­na som är kopp­la­de till det kon­tot. Det finns någ­ra ris­ker med att log­ga ut från sitt Andro­id-kon­to. En av de störs­ta ris­ker­na är att man kan för­lo­ra till­gång till vik­tig data som är kopp­lad till kon­tot, som kon­tak­ter, bil­der, doku­ment och annat. Om man inte har tagit säker­hetsko­pi­or av den­na data kan det vara svårt att få till­ba­ka den. Det är ock­så vik­tigt att kom­ma ihåg att om man log­gar ut från sitt kon­to och sedan ång­rar sig och vill log­ga in igen kan det ta tid att åter­stäl­la alla tjäns­ter och data som är kopp­la­de till kon­tot.   Hur man gör det:
 1. Öpp­na inställ­ning­ar-appen på din Andro­id-enhet genom att tryc­ka på iko­nen med tre rän­der i det övre hög­ra hör­net eller genom att gå till Inställ­ning­ar i startskärmen.
 2. Blädd­ra ner till och välj “Goog­le” eller “Kon­to” från lis­tan över inställningar.
 3. På sidan “Kon­to” kom­mer du att se alla Goog­le-kon­ton som är kopp­la­de till enhe­ten. Välj det kon­to som du vill log­ga ut från.
 4. På sidan för det kon­tot kom­mer du att se oli­ka inställ­ning­ar för kon­tot. Blädd­ra ner till bot­ten av sidan och tryck på “Han­te­ra kon­to” eller “Han­te­ra konton”
 5. På sidan “Han­te­ra kon­ton” kom­mer du att se alter­na­ti­vet “Log­ga ut” eller “Kopp­la bort kon­to” tryck på det.
 6. En dia­lo­gru­ta kom­mer att dyka upp som frå­gar dig om du är säker på att du vill log­ga ut från kon­tot. Tryck på “Log­ga ut” eller “Kopp­la bort” för att bekräfta.
 7. Du kom­mer nu att log­gas ut från kon­tot och tas till­ba­ka till sidan för “Kon­ton” i inställ­ning­ar-appen. Du kan nu väl­ja att läg­ga till ett annat kon­to eller fort­sät­ta använ­da enhe­ten utan ett konto.
Obs: Ste­get kan vari­e­ra lite bero­en­de på vil­ken andro­id ver­sion och tele­fon man har. Men i all­män­het är det så här man gör för att log­ga ut från sitt konto. 

Noll­ställ­ning av telefon

Noll­ställ­ning av iPho­ne & iPad

När du noll­stäl­ler en iPho­ne eller iPad, rade­rar du all infor­ma­tion på enhe­ten, inklu­si­ve alla inställ­ning­ar, apps, bil­der, musik, kon­tak­ter, kalen­der­pos­ter och annat inne­håll. Enhe­ten kom­mer att åter­gå till dess fabriks­in­ställ­ning­ar och det kom­mer att vara som om du pre­cis hade köpt den. Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för man kan vil­ja noll­stäl­la en enhet, till exem­pel om den inte fun­ge­rar som den ska, om man vill få bort all per­son­lig infor­ma­tion innan man ger bort enhe­ten eller säl­jer den, eller om man vill åter­stäl­la enhe­ten till dess fabriks­in­ställ­ning­ar för att få bort pro­blem eller pro­blem med pre­stan­da. Det finns vis­sa ris­ker med att noll­stäl­la en enhet, till exem­pel att man kan för­lo­ra vik­tig infor­ma­tion om man inte har gjort en säker­hetsko­pia av enhe­ten innan man noll­ställ­de den. Det är ock­så vik­tigt att tän­ka på att när man noll­stäl­ler en enhet, så kom­mer det att rade­ra allt inne­håll och inställ­ning­ar, inklu­si­ve alla köp­ta eller lad­da­de ner appar, musik, fil­mer, böc­ker och annat inne­håll. Det är ock­så vik­tigt att note­ra att om enhe­ten är låst med ett lösenord eller med Touch ID eller Face ID, kom­mer det­ta ock­så att rade­ras vid noll­ställ­ning­en och du kom­mer inte att kun­na använ­da det lösenor­det eller bio­met­riskt veri­fi­e­ring igen. Det är vik­tigt att tän­ka ige­nom det här noga innan man noll­stäl­ler en enhet och att se till att man har gjort en säker­hetsko­pia av all vik­tig infor­ma­tion på enheten. 
Vad är vik­tigt att tän­ka på när man ska noll­stäl­la sitt telefon? När man ska noll­stäl­la sin iPho­ne eller iPad, finns det fle­ra vik­ti­ga saker att tän­ka på: 
 1. Säker­hetsko­pi­e­ra din enhet: Innan du noll­stäl­ler din enhet, bör du säker­hetsko­pi­e­ra alla dina data, inklu­si­ve bil­der, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, musik, vide­or och doku­ment. Det­ta för att säker­stäl­la att du inte för­lo­rar någon vik­tig information.
 2. Lås upp din enhet: Om din enhet är låst med ett lösenord eller med Touch ID eller Face ID, bör du låsa upp den innan du noll­stäl­ler den.
 3. Tänk på iCloud-funk­tio­ner: Efter att du har noll­ställt din enhet, kom­mer du inte läng­re att kun­na använ­da iCloud-funk­tio­ner som iCloud-foton, iCloud-doku­ment, iCloud-kon­tak­ter, iCloud-kalen­der och iCloud-e-post.
 4. Tänk på app­da­ta: Noll­ställ­ning­en kom­mer att rade­ra alla app­da­ta och inställ­ning­ar från enhe­ten, så om du har vik­tig infor­ma­tion i någon app, så det är bra att spa­ra den innan nollställningen.
 5. Var för­sik­tig med att rade­ra data: Noll­ställ­ning­en rade­rar alla data på enhe­ten så det är vik­tigt att vara säker på att man verk­li­gen vill göra det och att man har säker­hetsko­pi­e­rat alla vik­ti­ga data.

Hur kon­trol­le­rar du vil­ket iOS ver­sion din enhet kör? 
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på Om.
 4. Tit­ta på ver­sion för att se vil­ken ver­sion av iOS som din enhet kör.
 5. Alter­na­tivt, du kan ock­så gå till Inställ­ning­ar > Gene­rellt > Om > Ver­sions­num­mer för att se din iOS version.
 6. Du kan ock­så gå till Inställ­ning­ar > Gene­rellt > Om > Pro­gram­upp­da­te­ring för att kon­trol­le­ra om det finns till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar för din enhet.
 7. Du kan ock­så anslu­ta din enhet till iTu­nes och kol­la ver­sio­nen under infor­ma­tio­nen om enheten.

iPho­ne eller iPad alla iOS version: 
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad med iOS 8.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på Återställ.
 4. Tryck på Rade­ra allt inne­håll och inställningar.
 5. Ange ditt lösenord om du blir ombedd att göra det.
 6. Tryck på Rade­ra allt för att bekräf­ta återställningen.
 7. Vän­ta tills åter­ställ­ning­en är klar.
 8. Efter åter­ställ­ning­en kom­mer din enhet star­ta om och du kom­mer behö­va kon­fi­gu­re­ra den igen.
Obs: Åter­ställ­ning­en rade­rar alla data på enhe­ten så det kan vara bra att säker­hetsko­pi­e­ra dina data innan du noll­stäl­ler enheten. 

Noll­ställ­ning av iMac & Macbook

Var­för: En noll­ställ­ning av en iMac eller Mac­Book är vik­tigt att göra vid en rad oli­ka till­fäl­len. Dels kan det vara nöd­vän­digt om enhe­ten är fylld med skräp­pro­gram eller om den har bör­jat köra lång­samt. Det kan ock­så vara en bra idé att noll­stäl­la datorn om man ska säl­ja eller ge bort den, för att ta bort all per­son­lig infor­ma­tion och göra det lät­ta­re för en ny använ­da­re att använ­da enhe­ten. När man noll­stäl­ler en iMac eller Mac­Book så rade­ras all data och alla inställ­ning­ar från enhe­ten. Efter noll­ställ­ning­en kom­mer enhe­ten att vara som ny, med det ope­ra­tiv­sy­stem som den hade när den köp­tes. Det inne­bär att alla pro­gram, filer och inställ­ning­ar kom­mer att vara bor­ta och det är vik­tigt att säker­hetsko­pi­e­ra all data innan man gör det. För att noll­stäl­la en iMac eller Mac­Book så mås­te man först star­ta om datorn och hål­la ned Com­mand + R tan­gen­ter­na tills App­le-logo­ty­pen visas på skär­men. Där­ef­ter väl­jer man att noll­stäl­la enhe­ten och föl­jer instruk­tio­ner­na på skär­men för att genom­fö­ra noll­ställ­ning­en. Det kan ta ett par tim­mar bero­en­de på stor­le­ken av enhe­ten och data­mäng­den som ska raderas. 
Noll­ställ­ning av iMac eller Mac­book pro
 • Steg 1: Säker­hetsko­pi­e­ra all data Innan man noll­stäl­ler en iMac eller Mac­Book Pro är det vik­tigt att säker­hetsko­pi­e­ra all data man vill behål­la. Det kan göras genom att använ­da Time Machi­ne eller genom att flyt­ta alla vik­ti­ga filer till en extern hård­disk eller en molntjänst.
 • Steg 2: Star­ta om datorn Star­ta om datorn och håll ned Com­mand + R tan­gen­ter­na tills App­le-logo­ty­pen visas på skär­men. Det här star­tar datorn i återställningsläge.
 • Steg 3: Välj språk och anslut till inter­net Välj det öns­ka­de språ­ket och anslut till inter­net om det krävs för att fort­sät­ta med nollställningen.
 • Steg 4: Välj åter­ställ­ning Välj alter­na­ti­vet “Åter­ställ Mac” eller “Åter­ställ från Time Machi­ne-säker­hetsko­pia” om man vill åter­stäl­la från en tidi­ga­re säkerhetskopia.
 • Steg 5: rade­ra disk och instal­le­rar om Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att rade­ra all data på hård­dis­ken och instal­le­rar om ope­ra­tiv­sy­ste­met. Det tar någ­ra minu­ter till någ­ra tim­mar bero­en­de på stor­le­ken av enhe­ten och data­mäng­den som ska raderas.
 • Steg 6: Slut­för instal­la­tio­nen Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att slut­fö­ra instal­la­tio­nen. Det­ta kan inne­bä­ra att man mås­te väl­ja en använ­da­re och ska­pa ett lösenord, samt väl­ja inställ­ning­ar för anslut­ning till inter­net och iCloud.
 • Steg 7: Åter­ställ data Åter­ställ even­tu­el­la säker­hetsko­pi­e­ra­de data till din iMac eller Mac­Book Pro. Det är klart, din enhet är noll­ställd och redo att använ­das igen.

Noll­ställ­ning Win­dows enheter

När man noll­stäl­ler en enhet med Win­dows ope­ra­tiv­sy­stem så åter­ställs enhe­ten till sina fabriks­in­ställ­ning­ar. Det inne­bär att all data och inställ­ning­ar som finns på enhe­ten kom­mer att rade­ras och enhe­ten kom­mer att åter­gå till det skick det var i när den först köp­tes. Det­ta inklu­de­rar pro­gram, filer, bil­der, musik, vide­or, kon­tak­ter, e‑postmeddelanden, inställ­ning­ar för nät­verk, inställ­ning­ar för pro­gram och myc­ket mer. Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för man skul­le vil­ja noll­stäl­la sin enhet, som att lösa pro­blem med enhe­ten, få bort skräp­pro­gram eller virus, eller åter­stäl­la enhe­ten till ett tidi­ga­re skick. Men det är vik­tigt att man tän­ker på vad det­ta inne­bär och att man tar sina åtgär­der för att säker­hetsko­pi­e­ra all data och infor­ma­tion som man inte vill för­lo­ra. Det är ock­så vik­tigt att note­ra att det finns ris­ker med att noll­stäl­la enhe­ten, som att man kan för­lo­ra vik­tig infor­ma­tion eller att det kan ta läng­re tid att åter­stäl­la enhe­ten till ett använd­bart skick. Där­för rekom­men­de­rar jag att man läser ige­nom doku­men­ta­tio­nen för sin enhet och föl­jer instruk­tio­ner­na nog­grant när man noll­stäl­ler enhe­ten. En annan sak att tän­ka på är att det kan krä­vas att man åter­instal­le­rar pro­gram och driv­ru­ti­ner efter att enhe­ten har noll­ställts, så det är vik­tigt att ha till­gång till de ori­gi­nal­in­stal­la­tions­med­de­lan­den och licensnyck­lar­na för de pro­gram och driv­ru­ti­ner som man vill åter­instal­le­ra. Det är ock­så vik­tigt att kän­na till att en noll­ställ­ning kan krä­va att man väl­jer en åter­ställ­nings­me­tod bero­en­de på enhet och ope­ra­tiv­sy­stem. Det finns fle­ra oli­ka meto­der för att noll­stäl­la en Win­dows-enhet, såsom åter­ställ­ning från säker­hetsko­pi­e­ring, åter­ställ­ning från skivav­bild­ning eller åter­ställ­ning från fabriks­in­ställ­ning­ar via enhe­tens BIOS eller UEFI. Var noga med att läsa ige­nom doku­men­ta­tio­nen för din enhet för att se vil­ken metod som är lämp­lig för dig. Sam­man­ta­get, noll­ställ­ning en Win­dows enhet kan vara ett bra sätt att lösa pro­blem med enhe­ten, men det är vik­tigt att tän­ka på vad det inne­bär att rade­ra all data och att man tar sina åtgär­der för att säker­hetsko­pi­e­ra all data man vill behål­la. Det är ock­så vik­tigt att läsa ige­nom doku­men­ta­tio­nen och föl­ja instruk­tio­ner­na nog­grant för att und­vi­ka pro­blem och för­lo­rad data. 
Åter­ställ­ning Win­dows 7:
 • Steg 1: Säker­hetsko­pi­e­ra all data som du vill behål­la. Innan du noll­stäl­ler din dator är det vik­tigt att säker­hetsko­pi­e­ra all data och infor­ma­tion som du inte vill för­lo­ra, såsom bil­der, musik, vide­or, doku­ment och e‑postmeddelanden.
 • Steg 2: Star­ta om datorn och tryck på F8-tan­gen­ten när du ser skär­men “Star­ting Win­dows”. Fort­sätt att tryc­ka på F8-tan­gen­ten tills du ser menyn “Advan­ced Boot Options”.
 • Steg 3: Välj “Safe Mode with Com­mand Prompt” från menyn “Advan­ced Boot Options” och tryck på Enter. Det­ta kom­mer att star­ta om datorn i säkert läge med kommandotolken.
 • Steg 4: Klic­ka på “Start” och skriv in “cmd” i sökru­tan. Högerk­lic­ka på “cmd” och välj “Run as Administrator”.
 • Steg 5: Skriv in “cd resto­re” i kom­man­do­tol­ken och tryck på Enter.
 • Steg 6: Skriv in “rstrui.exe” i kom­man­do­tol­ken och tryck på Enter. Det­ta kom­mer att star­ta verk­ty­get “System Restore”.
 • Steg 7: Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att väl­ja en tid­punkt för åter­ställ­ning av syste­met. Välj en tid­punkt före det datum då pro­ble­met upp­stod och klic­ka på “Next”
 • Steg 8: Bekräf­ta att du vill åter­stäl­la syste­met till den val­da tid­punk­ten och klic­ka på “Finish”
 • Steg 9: Datorn kom­mer nu att star­ta om och åter­stäl­la syste­met till den val­da tid­punk­ten, det­ta kan ta en stund.
 • Steg 10: När åter­ställ­ning­en är klar, log­ga in på ditt kon­to och kon­trol­le­ra att allt fun­ge­rar som det ska. Åter­instal­le­ra even­tu­el­la pro­gram och driv­ru­ti­ner som behövs.
Obs: Åter­ställ­ning­en rade­rar alla instal­le­ra­de pro­gram och inställ­ning­ar, så det är vik­tigt att du har säker­hetsko­pi­e­rat dina data och åter­instal­le­rings­med­de­lan­den för dina pro­gram innan du gör detta. 
Noll­ställ­ning Win­dows 10
 • Steg 1: Säker­hetsko­pi­e­ra all data som du vill behål­la. Innan du noll­stäl­ler din dator är det vik­tigt att säker­hetsko­pi­e­ra all data och infor­ma­tion som du inte vill för­lo­ra, såsom bil­der, musik, vide­or, doku­ment och e‑postmeddelanden.
 • Steg 2: Öpp­na Inställ­ning­ar genom att tryc­ka på tan­gent­kom­bi­na­tio­nen Win­dows + I eller genom att klic­ka på den lil­la meny­i­ko­nen i det ned­re hög­ra hör­net av skärmen.
 • Steg 3: Klic­ka på “Upda­te & Security”
 • Steg 4: Klic­ka på “Reco­ve­ry” i vänstermenyn.
 • Steg 5: Klic­ka på “Get star­ted” under “Reset this PC”
 • Steg 6: Välj om du vill behål­la eller rade­ra dina filer. Om du väl­jer att behål­la filer­na kom­mer de att spa­ras på en mapp som heter “Windows.old” och om du väl­jer att rade­ra filer­na kom­mer allt att rade­ras och enhe­ten kom­mer att åter­stäl­las till fabriksinställningar.
 • Steg 7: Klic­ka på “Next” och vän­ta på att åter­ställ­ning­en ska bli klar. Det kan ta en stund bero­en­de på stor­le­ken på din enhet.
 • Steg 8: När åter­ställ­ning­en är klar, log­ga in på ditt kon­to och kon­trol­le­ra att allt fun­ge­rar som det ska. Åter­instal­le­ra even­tu­el­la pro­gram och driv­ru­ti­ner som behövs.
Obs: Åter­ställ­ning­en rade­rar alla instal­le­ra­de pro­gram och inställ­ning­ar, så det är vik­tigt att du har säker­hetsko­pi­e­rat dina data 

Noll­ställ­ning av Andro­id enheter

När man noll­stäl­ler en Andro­id-tele­fon eller surf­plat­ta, åter­ställs enhe­ten till fabriks­in­ställ­ning­ar­na. Det inne­bär att all data som finns på enhe­ten, inklu­si­ve bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat, rade­ras. Alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten rade­ras ock­så. Alla inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner som man har gjort på enhe­ten rade­ras och mås­te göras om. Det finns någ­ra ris­ker med att noll­stäl­la en Andro­id-tele­fon eller surf­plat­ta. En av de störs­ta ris­ker­na är att man kan för­lo­ra till­gång till vik­tig data som är lag­rat på enhe­ten, som bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat. Om man inte har tagit säker­hetsko­pi­or av den­na data kan det vara svårt att få till­ba­ka den. Det är ock­så vik­tigt att kom­ma ihåg att om man rade­rar alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten kan det ta tid att åter­instal­le­ra och kon­fi­gu­re­ra dem igen. Det kan ock­så vara en risk att man har pro­blem med att låsa upp enhe­ten efter att den har noll­ställts, om man inte kom­mer ihåg ett lösenord eller PIN-kod som man har satt upp tidi­ga­re. Om man har akti­ve­rat fjär­rå­ter­ställ­ning på enhe­ten kan det ock­så fin­nas en risk att en annan per­son kan åter­stäl­la enhe­ten och rade­ra ens per­son­li­ga data om man inte har säker­hetsko­pio­rat det. Det är ock­så vik­tigt att tän­ka på att det kan ta tid att åter­stäl­la alla inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner efter att enhe­ten har noll­ställts. Om man har använt tjäns­ter som Goog­le Dri­ve eller Gmail kan det ta tid att åter­stäl­la alla kon­tak­ter, e‑postmeddelanden och annat som är kopp­lat till des­sa tjäns­ter. Så innan man bestäm­mer sig för att noll­stäl­la enhe­ten, är det vik­tigt att ta säker­hetsko­pi­or av alla vik­ti­ga data och filer, samt att tän­ka ige­nom om det verk­li­gen är nöd­vän­digt att göra det och om det finns en annan lösning. 
Åter­ställ­ning all­män beskrivning:
 1. Öpp­na inställ­ning­ar-appen på din Andro­id-enhet genom att tryc­ka på iko­nen med tre rän­der i det övre hög­ra hör­net eller genom att gå till Inställ­ning­ar i startskärmen.
 2. Blädd­ra ner till och välj “Säker­het och plats” eller “System” från lis­tan över inställningar.
 3. På sidan “Säker­het och plats” eller “System” välj “Åter­ställ enhet” eller “For­ma­te­ra enhet”
 4. En dia­lo­gru­ta kom­mer att dyka upp som frå­gar dig om du är säker på att du vill åter­stäl­la eller for­ma­te­ra enhe­ten. Tryck på “Åter­ställ enhet” eller “For­ma­te­ra enhet” för att bekräfta.
 5. Följ instruk­tio­ner­na som visas på skär­men för att åter­stäl­la eller for­ma­te­ra enhe­ten. Det kan inne­bä­ra att du mås­te kon­fir­me­ra med lösenor­det för enhe­ten eller säkerhetskoden.
 6. När pro­ces­sen är klar kom­mer enhe­ten att star­ta om och åter­gå till fabriks­in­ställ­ning­ar­na, och alla per­son­li­ga filer kom­mer att raderas.
Obs: Ste­get kan vari­e­ra lite bero­en­de på vil­ken andro­id ver­sion och tele­fon man har. Men i all­män­het är det så här man gör för att noll­stäl­la sin andro­id enhet. Det är vik­tigt att ha i åtan­ke att det­ta rade­rar alla filer, pro­gram och inställ­ning­ar från enhe­ten och kan inte ångras. 
Hur kon­trol­le­rar jag vil­ket Andro­id ver­sion jag har?
 1. Öpp­na inställ­ning­ar-appen på din Andro­id-enhet genom att tryc­ka på iko­nen med tre rän­der i det övre hög­ra hör­net eller genom att gå till Inställ­ning­ar i startskärmen.
 2. Blädd­ra ner till och välj “System” eller “Om enhe­ten” från lis­tan över inställningar.
 3. På sidan “System” eller “Om enhe­ten” välj “Om tele­fo­nen” eller “Om surfplattan”
 4. På sidan “Om tele­fo­nen” eller “Om surf­plat­tan” hit­tar du infor­ma­tion om din enhet som varu­mär­ke, modell, ope­ra­tiv­sy­stem ver­sion och annat.
 5. Scrol­la ner till “Andro­id ver­sion” eller “Ope­ra­tiv­sy­stem ver­sion” för att se vil­ken ver­sion av andro­id du har på din enhet.
 6. Om du vill kon­trol­le­ra om det finns en till­gäng­lig upp­da­te­ring kan du ock­så kol­la under “System upp­da­te­ring” eller “Pro­gram­va­ru upp­da­te­ring” på sam­ma sida.
Obs: Ste­get kan vari­e­ra lite bero­en­de på vil­ken andro­id ver­sion och tele­fon man har. Men i all­män­het är det så här man gör för att kon­trol­le­ra vil­ken andro­id ver­sion man har på sin surf­plat­ta eller mobiltelefon. 
Andro­id 5 eller tidigare:
 1. Gå till inställ­ning­ar-menyn på din Andro­id-enhet med Andro­id 5 eller tidigare.
 2. Blädd­ra ner till och välj “Back­up and reset” eller “Åter­ställ­ning” från lis­tan över inställningar.
 3. På sidan “Back­up and reset” eller “Åter­ställ­ning”, tryck på “Facto­ry data reset” eller “Åter­ställ fabriksinställningar”
 4. En dia­lo­gru­ta kom­mer att dyka upp som frå­gar dig om du är säker på att du vill noll­stäl­la enhe­ten till fabriks­in­ställ­ning­ar­na. Tryck på “Reset device” eller “Åter­ställ enhet” för att bekräfta.
 5. Följ instruk­tio­ner­na som visas på skär­men för att noll­stäl­la enhe­ten. Det kan inne­bä­ra att du mås­te kon­fir­me­ra med lösenor­det för enhe­ten eller säkerhetskoden.
 6. När pro­ces­se­när klar kom­mer enhe­ten att star­ta om och åter­gå till fabriks­in­ställ­ning­ar­na. All data, inklu­si­ve bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat, kom­mer att rade­ras. Alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten rade­ras ock­så. Alla inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner som man har gjort på enhe­ten rade­ras och mås­te göras om.

Andro­id 6
 1. Öpp­na inställ­ning­ar-appen på din Andro­id-enhet med ver­sion 6 som operativsystem.
 2. Blädd­ra ner till och välj “Back­up and reset” från lis­tan över inställningar.
 3. På sidan “Back­up and reset”, tryck på “Facto­ry data reset”
 4. En dia­lo­gru­ta kom­mer att dyka upp som frå­gar dig om du är säker på att du vill noll­stäl­la enhe­ten till fabriks­in­ställ­ning­ar­na. Tryck på “Reset device” för att bekräfta.
 5. Följ instruk­tio­ner­na som visas på skär­men för att noll­stäl­la enhe­ten, det kan inne­bä­ra att du mås­te kon­fir­me­ra med lösenor­det för enhe­ten eller säkerhetskoden.
 6. När pro­ces­sen är klar kom­mer enhe­ten att star­ta om och åter­gå till fabriks­in­ställ­ning­ar­na. All data, inklu­si­ve bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat, kom­mer att rade­ras. Alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten rade­ras ock­så. Alla inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner som man har gjort på enhe­ten rade­ras och mås­te göras om.
Obs: Ste­get kan vari­e­ra lite bero­en­de på vil­ken andro­id ver­sion och tele­fon man har. Men i all­män­het är det så här man gör för att noll­stäl­la en andro­id 6 enhet. Det är vik­tigt att ha i åtan­ke att det­ta rade­rar alla filer, pro­gram och inställ­ning­ar från enhe­ten och kan inte ångras. 
Andro­id 7
Steg för att noll­stäl­la en enhet med Andro­id 7: 
 1. Gå till Inställningar.
 2. Scrol­la ner till “Back­up & reset” eller “Åter­ställ” (nam­net kan vari­e­ra bero­en­de på enhet).
 3. Välj “Facto­ry data reset.”
 4. Välj “Reset device” eller “Åter­ställ fabriksinställningar.”
 5. Ange ditt lås eller bekräf­ta att du vill fort­sät­ta med nollställningen.
 6. Vän­ta tills enhe­ten noll­ställs och star­tar om.
 7. Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att kon­fi­gu­re­ra enhe­ten igen efter nollställningen.

Andro­id 8
Steg för att noll­stäl­la en enhet med Andro­id 8: 
 1. Gå till Inställningar.
 2. Scrol­la ner till “System” eller “All­mänt” och välj “Åter­ställ”
 3. Välj “Åter­ställ fabriksinställningar”
 4. Bekräf­ta att du vill fort­sät­ta med noll­ställ­ning­en genom att ange ditt lösenord eller lås.
 5. Vän­ta tills enhe­ten noll­ställs och star­tar om.
 6. Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att kon­fi­gu­re­ra enhe­ten igen efter nollställningen.
Obs : Om du inte kan kom­ma åt inställ­ning­ar eller om du har glömt lösenor­det kan du även noll­stäl­la enhe­ten via reco­ve­ry mode, för att göra det­ta mås­te du ta hjälp av enhe­ten manu­al eller kon­tak­ta tillverkaren. 
Andro­id 9
Steg för att noll­stäl­la en enhet med Andro­id 9: 
 1. Gå till Inställningar.
 2. Scrol­la ner till “System” och välj “Åter­ställ och återhämta”
 3. Välj “Åter­ställ fabriksinställningar”
 4. Bekräf­ta att du vill fort­sät­ta med noll­ställ­ning­en genom att ange ditt lösenord eller lås.
 5. Vän­ta tills enhe­ten noll­ställs och star­tar om.
 6. Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att kon­fi­gu­re­ra enhe­ten igen efter nollställningen.
Obs: Om du inte kan kom­ma åt inställ­ning­ar eller om du har glömt lösenor­det kan du även noll­stäl­la enhe­ten via reco­ve­ry mode, för att göra det­ta mås­te du ta hjälp av enhe­ten manu­al eller kon­tak­ta tillverkaren. 
Andro­id 10
Steg för att noll­stäl­la en enhet med Andro­id 10: 
 1. Gå till Inställningar.
 2. Scrol­la ner till “System” och välj “Åter­ställ och återhämta”
 3. Välj “Åter­ställ fabriksinställningar”
 4. Bekräf­ta att du vill fort­sät­ta med noll­ställ­ning­en genom att ange ditt lösenord eller lås.
 5. Vän­ta tills enhe­ten noll­ställs och star­tar om.
 6. Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att kon­fi­gu­re­ra enhe­ten igen efter nollställningen.
Obs: Om du inte kan kom­ma åt inställ­ning­ar eller om du har glömt lösenor­det kan du även noll­stäl­la enhe­ten via reco­ve­ry mode, för att göra det­ta mås­te du ta hjälp av enhe­ten manu­al eller kon­tak­ta till­ver­ka­ren. Obs2: det kan fin­nas lite vari­a­tion i navi­ge­ring­en bero­en­de på mär­ke och modell, men det jag beskri­vit är den van­li­gas­te vägen. 
Andro­id 11
Steg för att noll­stäl­la en enhet med Andro­id 11: 
 1. Gå till Inställningar.
 2. Scrol­la ner till “System” och välj “Åter­ställ och återhämta”
 3. Välj “Åter­ställ fabriksinställningar”
 4. Bekräf­ta att du vill fort­sät­ta med noll­ställ­ning­en genom att ange ditt lösenord eller lås.
 5. Vän­ta tills enhe­ten noll­ställs och star­tar om.
 6. Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att kon­fi­gu­re­ra enhe­ten igen efter nollställningen.
 • Obs: Om du inte kan kom­ma åt inställ­ning­ar eller om du har glömt lösenor­det kan du även noll­stäl­la enhe­ten via reco­ve­ry mode, för att göra det­ta mås­te du ta hjälp av enhe­ten manu­al eller kon­tak­ta tillverkaren.
 • Obs2: det kan fin­nas lite vari­a­tion i navi­ge­ring­en bero­en­de på mär­ke och modell, men det jag beskri­vit är den van­li­gas­te vägen.
 • Obs3: I andro­id 11 kan du även behö­va ta bort din Goog­le-kon­to från enhe­ten innan du åter­stäl­ler fabriks­in­ställ­ning­ar­na, för att göra det­ta så gå till inställ­ning­ar-> Goog­le-> Han­te­ra min kon­to-> Ta bort kontot.

Andro­id 12 eller senare:
Steg för att noll­stäl­la en enhet med Andro­id 12: 
 1. Gå till Inställningar.
 2. Scrol­la ner till “System” och välj “Åter­ställ och återhämta”
 3. Välj “Åter­ställ fabriksinställningar”
 4. Bekräf­ta att du vill fort­sät­ta med noll­ställ­ning­en genom att ange ditt lösenord eller lås.
 5. Vän­ta tills enhe­ten noll­ställs och star­tar om.
 6. Följ instruk­tio­ner­na på skär­men för att kon­fi­gu­re­ra enhe­ten igen efter nollställningen.
 • Obs: Om du inte kan kom­ma åt inställ­ning­ar eller om du har glömt lösenor­det kan du även noll­stäl­la enhe­ten via reco­ve­ry mode, för att göra det­ta mås­te du ta hjälp av enhe­ten manu­al eller kon­tak­ta tillverkaren.
 • Obs2: det kan fin­nas lite vari­a­tion i navi­ge­ring­en bero­en­de på mär­ke och modell, men det jag beskri­vit är den van­li­gas­te vägen.
 • Obs3: I andro­id 12 kan du även behö­va ta bort din Goog­le-kon­to från enhe­ten innan du åter­stäl­ler fabriks­in­ställ­ning­ar­na, för att göra det­ta så gå till inställ­ning­ar-> Goog­le-> Han­te­ra min kon­to-> Ta bort kontot.
 • Obs4: Det är vik­tigt att du säker­hetsko­pi­e­rar alla dina data och filer innan du åter­stäl­ler enhe­ten till fabriks­in­ställ­ning­ar eftersom allt inne­håll på enhe­ten kom­mer att rade­ras och det kan inte återställas.

Rens­ning av per­son­li­ga filer 

Ta bort per­son­li­ga filer från iPho­ne & iPad

Vad inne­bär att ta bort per­son­li­ga filer Att ta bort per­son­li­ga filer från din iPho­ne eller iPad inne­bär att du rade­rar alla data som är lag­rat på enhe­ten, inklu­si­ve bil­der, vide­os, musik, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, med­de­lan­den, kalen­de­re­vent, sam­tal­histo­rik, e‑postmeddelanden, app­da­ta och annat inne­håll. Det­ta kan ock­så inne­bä­ra att vis­sa inställ­ning­ar och app­da­ta rade­ras. Pro­ces­sen bör­jar med att man öpp­nar inställ­ning­ar appen och väl­jer “All­mänt” där man väl­jer “Använ­dar- och enhets­han­te­ring” och väl­jer det kon­to man vill ta bort, man kan ock­så väl­ja att ta bort enskil­da app­da­ta genom att tryc­ka på “Han­te­ra lag­ring” och väl­ja appen man vill rade­ra data från och tryc­ka på “Rade­ra app” eller “Rade­ra app­da­ta” När du väl­jer att rade­ra alla per­son­li­ga filer från din iPho­ne eller iPad, rade­ras all infor­ma­tion som är asso­ci­e­rad med det kon­tot från enhe­ten. Det­ta kan inne­bä­ra att du för­lo­rar alla dina bil­der, vide­or, musik, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, e‑postmeddelanden och annat inne­håll som du har lag­rat på enhe­ten. Det kan ock­så inne­bä­ra att vis­sa inställ­ning­ar och app­da­ta rade­ras, såsom inlogg­nings­upp­gif­ter och inställ­ning­ar för spe­ci­fi­ka appar tas bort också. 
Ios 8:
För att ren­sa per­son­li­ga filer från din iPho­ne eller iPad med iOS 8 kan du föl­ja des­sa steg: 
 1. Öpp­na appen “Inställ­ning­ar” på din enhet.
 2. Tryck på “All­mänt”.
 3. Tryck på “Använ­dar- och enhetshantering”.
 4. Välj det kon­to du vill ta bort.
 5. Tryck på “Rade­ra från enhet” för att rade­ra alla data asso­ci­e­ra­de med det kon­tot från enheten.
 6. Tryck på “Rade­ra” för att bekräfta.
 7. Du kan ock­så rade­ra enskil­da app­da­ta genom att tryc­ka på “Han­te­ra lag­ring” och väl­ja appen du vill rade­ra data från och tryc­ka på “Rade­ra app” eller “Rade­ra appdata”
Obs: Innan du rade­rar någon­ting, se till att du har säker­hetsko­pi­e­rat alla dina per­son­li­ga filer och data, såsom bil­der, vide­os, musik, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, med­de­lan­den, etc. 
Ios 9:
För att ta bort per­son­li­ga filer från din iPho­ne eller iPad med iOS 9, kan du föl­ja des­sa steg: 
 1. Öpp­na appen “Inställ­ning­ar” på din enhet.
 2. Tryck på “All­mänt”
 3. Tryck på “Till­ba­ka­ställ alla inställningar”
 4. Tryck på “Rade­ra allt inne­håll och inställningar”
 5. Ange ditt lösenord om du blir ombedd att göra det.
 6. Tryck på “Rade­ra allt” för att bekräf­ta återställningen.
 7. Vän­ta tills åter­ställ­ning­en är klar.
 8. Efter åter­ställ­ning­en kom­mer din enhet star­ta om och du kom­mer behö­va kon­fi­gu­re­ra den igen.
Obs: Innan du tar bort per­son­li­ga filer, se till att du har säker­hetsko­pi­e­rat alla dina per­son­li­ga filer och data, såsom bil­der, vide­os, musik, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, med­de­lan­den, etc. och det kan ock­så ta bort alla dina app­da­ta och inställningar. 
Ios 10:
För att ren­sa per­son­li­ga filer från din iPho­ne eller iPad med iOS 10, kan du föl­ja des­sa steg: 
 1. Öpp­na appen “Inställ­ning­ar” på din enhet.
 2. Tryck på “All­mänt”
 3. Tryck på “Lag­ring och iCloud-användning”
 4. Tryck på “Han­te­ra lagring”
 5. Välj appen du vill rade­ra data från och tryck på “Rade­ra app” eller “Rade­ra appdata”
 6. Om du vill ta bort alla bil­der, musik, vide­os och doku­ment du har lag­rat i iCloud, tryck på “Han­te­ra” under “iCloud-lag­ring” och välj “Rade­ra data”
 7. För att ta bort alla kon­tak­ter, anteck­ning­ar, påmin­nel­ser, e‑postmeddelanden, kalen­der­pos­ter och annat inne­håll som är lag­rat i iCloud, tryck på “Han­te­ra” under “iCloud-kon­to” och välj “Rade­ra data”
 8. Bekräf­ta rade­ring­en genom att tryc­ka på “Rade­ra”
Obs: Innan du rade­rar någon­ting, se till att du har säker­hetsko­pi­e­rat alla dina per­son­li­ga filer och data, såsom bil­der, vide­os, musik, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, med­de­lan­den, etc. 
Ios 11:
För att ren­sa per­son­li­ga filer från din iPho­ne eller iPad med iOS 11, kan du föl­ja des­sa steg: 
 1. Öpp­na appen “Inställ­ning­ar” på din enhet.
 2. Tryck på “All­mänt”
 3. Tryck på “iPho­ne eller iPad lagring”
 4. Välj appen du vill rade­ra data från och tryck på “Rade­ra app” eller “Rade­ra appdata”
 5. Om du vill ta bort alla bil­der, musik, vide­os och doku­ment du har lag­rat i iCloud, tryck på “Han­te­ra” under “iCloud-lag­ring” och välj “Rade­ra data”
 6. För att ta bort alla kon­tak­ter, anteck­ning­ar, påmin­nel­ser, e‑postmeddelanden, kalen­der­pos­ter och annat inne­håll som är lag­rat i iCloud, tryck på “Han­te­ra” under “iCloud-kon­to” och välj “Rade­ra data”
 7. Bekräf­ta rade­ring­en genom att tryc­ka på “Rade­ra”
Obs: Innan du rade­rar någon­ting, se till att du har säker­hetsko­pi­e­rat alla dina per­son­li­ga filer och data, såsom bil­der, vide­os, musik, kon­tak­ter, anteck­ning­ar, med­de­lan­den, etc. 
Ios 12:
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad.
 2. Välj All­mänt och sedan lag­ring och iCloud-användning.
 3. Välj Manage Sto­rage (Han­te­ra lagring)
 4. Välj en app som du vill ren­sa per­son­li­ga filer från.
 5. Välj Redi­ge­ra i hög­ra hör­net och tryck sedan på pilen bred­vid var­je fil eller mapp som du vill ta bort.
 6. Tryck på Ta bort för att rade­ra filerna.
 7. Upp­re­pa steg 4–6 för var­je app du vill ren­sa per­son­li­ga filer från.
 8. Om du vill ren­sa bil­der och vide­or från din enhet, gå till Foton och tryck på Redi­ge­ra i övre hög­ra hör­net. Välj de foton och vide­or du vill rade­ra och tryck på Ta bort.
 9. Om du vill rade­ra alla per­son­li­ga filer på en gång, gå till Inställ­ning­ar > Gene­rel­la > Åter­ställ > Rade­ra allt inne­håll och inställ­ning­ar. Var för­sik­tig med det­ta eftersom det rade­rar allt inne­håll och inställ­ning­ar på enheten.

Ios 13 
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad med iOS 13.
 2. Välj All­mänt.
 3. Välj iPho­ne-lag­ring eller iPad-lagring.
 4. Under Lag­rings­re­kom­men­da­tio­ner, välj en app som du vill ren­sa per­son­li­ga filer från.
 5. Tryck på Redi­ge­ra i hög­ra hör­net och tryck sedan på pilen bred­vid var­je fil eller mapp som du vill ta bort.
 6. Tryck på Ta bort för att rade­ra filerna.
 7. Upp­re­pa steg 4–6 för var­je app du vill ren­sa per­son­li­ga filer från.
 8. Om du vill ren­sa bil­der och vide­or från din enhet, gå till Foton och tryck på Redi­ge­ra i övre hög­ra hör­net. Välj de foton och vide­or du vill rade­ra och tryck på Ta bort.
 9. Om du vill rade­ra alla per­son­li­ga filer på en gång, gå till Inställ­ning­ar > Gene­rel­la > Åter­ställ > Rade­ra allt inne­håll och inställ­ning­ar. Var för­sik­tig med det­ta eftersom det rade­rar allt inne­håll och inställ­ning­ar på enheten.

Ios 14 eller senare:
 1. Öpp­na Inställ­ning­ar på din iPho­ne eller iPad med iOS 14.
 2. Välj All­mänt.
 3. Välj iPho­ne-lag­ring eller iPad-lagring.
 4. Under Lag­ring och iCloud-använd­ning, välj Han­te­ra lagring.
 5. Välj en app som du vill ren­sa per­son­li­ga filer från.
 6. Tryck på Redi­ge­ra i hög­ra hör­net och tryck sedan på pilen bred­vid var­je fil eller mapp som du vill ta bort.
 7. Tryck på Ta bort för att rade­ra filerna.
 8. Upp­re­pa steg 5–7 för var­je app du vill ren­sa per­son­li­ga filer från.
 9. Om du vill ren­sa bil­der och vide­or från din enhet, gå till Foton och tryck på Redi­ge­ra i övre hög­ra hör­net. Välj de foton och vide­or du vill rade­ra och tryck på Ta bort.
 10. Om du vill rade­ra alla per­son­li­ga filer på en gång, gå till Inställ­ning­ar > Gene­rel­la > Åter­ställ > Rade­ra allt inne­håll och inställ­ning­ar. Var för­sik­tig med det­ta eftersom det rade­rar allt inne­håll och inställ­ning­ar på enheten.

Rens­ning av per­son­li­ga filer på iMac & Mac­book pro

Att ta bort per­son­li­ga filer från en iMac eller Mac­Book Pro inne­bär att man rade­rar filer som man har ska­pat eller ner­lad­dat och som är spe­ci­fi­ka för använ­da­ren. Det kan inklu­de­ra doku­ment, bil­der, musik, vide­or eller and­ra filer som är per­son­li­ga och inte behövs läng­re. När man rade­rar filer, de flyt­tas till pap­pers­kor­gen först och kan åter­stäl­las om man ång­rar sig sena­re. Men om man rade­rar filer­na per­ma­nent, så kom­mer det inte fin­nas någon möj­lig­het att åter­stäl­la dem. Det är vik­tigt att tän­ka på att all­tid säker­hetsko­pi­e­ra vik­ti­ga filer innan man rade­rar dem för att för­hind­ra för­lust av vär­de­full infor­ma­tion. And­ra aspek­ter man behö­ver vara med­ve­ten om är att rade­ring av filer kan göra enhe­ten snab­ba­re och ta bort even­tu­el­la skräp­pro­gram eller virus som kan ha sam­lats på enhe­ten. Det är ock­så vik­tigt att vara med­ve­ten om att rade­ring av per­son­li­ga filer kan påver­ka and­ra tjäns­ter eller kon­ton som är kopp­la­de till enhe­ten, som iCloud eller iTu­nes, och kan ock­så göra det svå­ra­re att åter­stäl­la en enhet om det behövs i fram­ti­den. Så det är vik­tigt att tän­ka ige­nom och vara med­ve­ten om vad man rade­rar och att man säker­hetsko­pi­e­rar vik­ti­ga filer innan man rade­rar dem. 
 • Steg 1: Öpp­na “Fin­der” genom att klic­ka på iko­nen i Dock eller genom att tryc­ka på Com­mand + Spa­ce och skriv “Fin­der”
 • Steg 2: Klic­ka på “Doku­ment” i den vänst­ra sidofältet
 • Steg 3: Blädd­ra ige­nom map­par­na och leta efter per­son­li­ga filer som du vill ta bort. Det kan inklu­de­ra doku­ment, bil­der, musik, vide­or eller and­ra filer som du har ska­pat eller nerladdat.
 • Steg 4: Mar­ke­ra de filer du vill rade­ra genom att hål­la ned Com­mand-tan­gen­ten och klic­ka på filer­na eller genom att hål­la ned Shift-tan­gen­ten och väl­ja en rad filer.
 • Steg 5: Tryck på Com­mand + Dele­te för att rade­ra filer­na. Alter­na­tivt kan du högerk­lic­ka på filer­na och väl­ja “Flyt­ta till papperskorgen”
 • Steg 6: Öpp­na pap­pers­kor­gen genom att klic­ka på iko­nen i Dock eller genom att tryc­ka på Com­mand + Shift + Delete
 • Steg 7: Mar­ke­ra de filer du vill rade­ra per­ma­nent och tryck på Com­mand + Dele­te igen eller högerk­lic­ka på filer­na och välj “Rade­ra permanent”
 • Steg 8: Bekräf­ta rade­ring­en i pop-up-fönstret
 • Steg 9: Klart! Dina per­son­li­ga filer har rade­rats per­ma­nent från din iMac eller Mac­Book Pro.

Ren­sa per­son­li­ga filer på Win­dows datorer

Att ren­sa per­son­li­ga filer från en Win­dows-dator inne­bär att man rade­rar alla filer och map­par som är rela­te­ra­de till en spe­ci­fik använ­da­re, eller filer som inte läng­re är nöd­vän­di­ga för att datorn ska fun­ge­ra kor­rekt. Det­ta kan inklu­de­ra doku­ment, bil­der, musik, vide­or, ned­lad­da­de filer, tem­po­rä­ra filer och map­par, och inställ­ning­ar för pro­gram och webb­lä­sa­re. Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för man skul­le vil­ja ren­sa per­son­li­ga filer från sin Win­dows-dator, som att fri­gö­ra utrym­me på hård­dis­ken, för­bätt­ra pre­stan­da, eller få bort skräp­pro­gram och virus. Men det är vik­tigt att tän­ka på vad det­ta inne­bär och att man tar sina åtgär­der för att säker­hetsko­pi­e­ra all data och infor­ma­tion som man inte vill för­lo­ra. Det är ock­så vik­tigt att note­ra att det finns ris­ker med att ren­sa per­son­li­ga filer från en Win­dows-dator, som att man kan för­lo­ra vik­tig infor­ma­tion eller att det kan ta läng­re tid att åter­stäl­la datorn till ett använd­bart skick. Där­för rekom­men­de­rar jag att man är för­sik­tig när man ren­sar per­son­li­ga filer och att man föl­jer instruk­tio­ner­na nog­grant för att und­vi­ka fel. 
Win­dows 7:
 1. Star­ta datorn och log­ga in på din användarkonto.
 2. Klic­ka på “Start”-menyn och välj “Dator”.
 3. Leta upp den mapp som inne­hål­ler de filer du vill rade­ra. Det kan vara “Doku­ment”, “Bil­der”, “Musik” eller “Ned­ladd­ning­ar”.
 4. Mar­ke­ra de filer du vill rade­ra genom att hål­la ner “Ctrl”-knappen och klic­ka på var­je fil.
 5. Tryck på “Delete”-knappen på tan­gent­bor­det eller högerk­lic­ka på filer­na och välj “Rade­ra”.
 6. Bekräf­ta att du vill rade­ra filer­na genom att klic­ka på “OK” i dialogrutan.
 7. För att ren­sa ut ännu mer per­son­li­ga filer, gå till skräp­kor­gen och töm den genom att högerk­lic­ka och väl­ja “Töm skräpkorgen”.
 8. Om det finns någ­ra filer som är svå­ra att hit­ta och rade­ra, använd ett verk­tyg som CClea­ner (gra­tis) for att hit­ta och rade­ra tem­po­rä­ra filer och regi­stre­rings­pos­ter som inte läng­re behövs.

Win­dows 10:
 1. Star­ta datorn och log­ga in på din användarkonto.
 2. Klic­ka på “Start”-menyn och välj “Dator” eller sök efter “Filer och map­par” i sökfältet.
 3. Leta upp den mapp som inne­hål­ler de filer du vill rade­ra. Det kan vara “Doku­ment”, “Bil­der”, “Musik” eller “Ned­ladd­ning­ar”.
 4. Mar­ke­ra de filer du vill rade­ra genom att hål­la ner “Ctrl”-knappen och klic­ka på var­je fil.
 5. Tryck på “Delete”-knappen på tan­gent­bor­det eller högerk­lic­ka på filer­na och välj “Rade­ra”.
 6. Bekräf­ta att du vill rade­ra filer­na genom att klic­ka på “OK” i dialogrutan.
 7. För att ren­sa ut ännu mer per­son­li­ga filer, gå till skräp­kor­gen och töm den genom att högerk­lic­ka och väl­ja “Töm skräpkorgen”.
 8. Om det finns någ­ra filer som är svå­ra att hit­ta och rade­ra, använd ett verk­tyg som CClea­ner (gra­tis) för att hit­ta och rade­ra tem­po­rä­ra filer och regi­stre­rings­pos­ter som inte läng­re behövs.
 9. Win­dows 10 har ock­så ett verk­tyg som kal­las “Data­han­te­ring” som kan hjäl­pa till att rade­ra tem­po­rä­ra filer och filer som inte läng­re behövs. Du kan hit­ta det genom att söka efter det i Sök­fäl­tet eller gå till Inställ­ning­ar> System> Lagring.

Ren­sa per­son­li­ga filer Andro­id telefoner

Att ren­sa per­son­li­ga filer på en Andro­id-enhet inne­bär att rade­ra alla per­son­li­ga data, inklu­si­ve bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat som är lag­rat på enhe­ten. Det kan ock­så inne­bä­ra att ta bort alla instal­la­tions­fi­ler och pro­gram­va­ror som är instal­le­ra­de på enhe­ten. Innan man ren­sar per­son­li­ga filer bör man tän­ka på följande: 
 • Ta säker­hetsko­pi­or av alla vik­ti­ga data som bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat som är lag­rat på enheten.
 • Tänk på att alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten kom­mer att rade­ras, inklu­si­ve pro­gram­va­ror som man kanske vill behålla.
 • Tänk på att alla inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner som man har gjort på enhe­ten kom­mer att rade­ras och mås­te göras om.
När man ren­sar per­son­li­ga filer kom­mer enhe­ten att rade­ra alla per­son­li­ga data och alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten. Enhe­ten kom­mer ock­så att åter­stäl­las till fabriks­in­ställ­ning­ar, vil­ket inne­bär att alla inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner som man har gjort kom­mer att rade­ras och mås­te göras om. Det finns någ­ra ris­ker med att ren­sa per­son­li­ga filer på en Andro­id-enhet. En av de störs­ta ris­ker­na är att man kan för­lo­ra till­gång till vik­tig data som är lag­rat på enhe­ten, som bil­der, vide­os, musik, doku­ment och annat. Om man inte har tagit säker­hetsko­pi­or av den­na data kan det vara svårt att få till­ba­ka den. Det är ock­så vik­tigt att kom­ma ihåg att om man rade­rar alla pro­gram­va­ror och instal­la­tions­fi­ler som är instal­le­ra­de på enhe­ten kan det ta tid att åter­instal­le­ra och kon­fi­gu­re­ra dem igen. Steg efter steg lista: 
 1. Öpp­na inställ­ning­ar-appen på din Andro­id-enhet genom att tryc­ka på iko­nen med tre rän­der i det övre hög­ra hör­net eller genom att gå till Inställ­ning­ar i startskärmen.
 2. Blädd­ra ner till och välj “Säker­het och plats” eller “System” från lis­tan över inställningar.
 3. På sidan “Säker­het och plats” eller “System” välj “Åter­ställ enhet” eller “For­ma­te­ra enhet”
 4. En dia­lo­gru­ta kom­mer att dyka upp som frå­gar dig om du är säker på att du vill åter­stäl­la eller for­ma­te­ra enhe­ten. Tryck på “Åter­ställ enhet” eller “For­ma­te­ra enhet” för att bekräfta.
 5. Följ instruk­tio­ner­na som visas på skär­men för att åter­stäl­la eller for­ma­te­ra enhe­ten. Det kan inne­bä­ra att du mås­te kon­fir­me­ra med lösenor­det för enhe­ten eller säkerhetskoden.
 6. När pro­ces­sen är klar kom­mer enhe­ten att star­ta om och åter­gå till fabriks­in­ställ­ning­ar­na, och alla per­son­li­ga filer kom­mer att raderas.
Obs: Ste­get kan vari­e­ra lite bero­en­de på vil­ken andro­id ver­sion och tele­fon man har. Men i all­män­het är det så här man gör för att ren­sa sina per­son­li­ga filer från andro­id enhet. Det är vik­tigt att ha i åtan­ke att det­ta rade­rar alla filer, pro­gram och inställ­ning­ar från enhe­ten och kan inte ångras. 

Fel­sök­ning

Fel­sök­ning Andro­id enheter

Fel­sök­ning av Andro­id-enhe­ter är ett vik­tigt steg för att lösa pro­blem och för­bätt­ra enhe­tens pre­stan­da. Det finns fle­ra oli­ka meto­der för att fel­sö­ka en Andro­id-enhet, inklu­si­ve att under­sö­ka enhe­tens utse­en­de och integri­tet, hård­va­ru­fel­sök­ning och mjukvarufelsökning.

 1. Under­sök­ning av enhe­tens utse­en­de och integri­tet: Innan du bör­jar fel­sö­ka en Andro­id-enhet, är det vik­tigt att under­sö­ka enhe­tens utse­en­de och integri­tet. Kon­trol­le­ra att enhe­ten inte har någ­ra syn­li­ga ska­dor eller repor på skär­men eller krop­pen. Se ock­så till att enhe­ten inte är smut­sig eller dam­mig, eftersom det­ta kan orsa­ka pro­blem med enhe­tens pre­stan­da och vis­sa kom­po­nen­ter såsom hög­ta­la­re, mik­ro­fon, kame­ra, mm.
 2. Hård­va­ru­fel­sök­ning: Om enhe­ten inte fun­ge­rar som det ska, kan pro­ble­met vara rela­te­rat till enhe­tens hård­va­ra. Kon­trol­le­ra att enhe­ten är lad­dad och att det inte finns något pro­blem med ladd­ningspor­ten eller lad­da­ren. Kon­trol­le­ra ock­så att enhe­ten har till­räck­ligt med lag­rings­ut­rym­me och att min­net inte är fullt. Om pro­ble­met fort­fa­ran­de kvar­står, kan det vara nöd­vän­digt att ta enhe­tens hård­va­ra till en pro­fes­sio­nell verk­stad för att utfö­ra en mer avan­ce­rad felsökning.
 3. Mjuk­va­ru­fel­sök­ning: Om hård­va­ru­fel­sök­ning inte löser pro­ble­met, kan det vara rela­te­rat till enhe­tens mjuk­va­ra. Kon­trol­le­ra att enhe­tens ope­ra­tiv­sy­stem är upp­da­te­rat till den senas­te ver­sio­nen och att alla till­gäng­li­ga säker­hets­upp­da­te­ring­ar är instal­le­ra­de. Kon­trol­le­ra ock­så att alla instal­le­ra­de appar är upp­da­te­ra­de och att det inte finns någ­ra pro­blem med någon av dem. Om pro­ble­met fort­fa­ran­de kvar­står, kan det vara nöd­vän­digt att åter­stäl­la enhe­ten till fabriks­in­ställ­ning­ar eller att lad­da ner och instal­le­ra en äld­re ver­sion av operativsystemet.

Det är vik­tigt att tän­ka på att fel­sök­ning av en Andro­id-enhet kan inne­bä­ra viss risk. Åter­ställ­ning av fabriks­in­ställ­ning­ar kan rade­ra all data på enhe­ten och även om du säker­hetsko­pi­e­ra­de dina data kan det fin­nas viss risk för att data inte kan åter­stäl­las. Att instal­le­ra en äld­re ver­sion av ope­ra­tiv­sy­ste­met kan göra enhe­ten mer mot­tag­lig för så käns­li­ga säker­hets­pro­blem och det kan ock­så leda till kom­pa­ti­bi­li­tets­pro­blem med vis­sa appar. Det är ock­så vik­tigt att kom­ma ihåg att fel­sök­ning av en Andro­id-enhet kan vara tid­krä­van­de och svårt, så det är bäst att låta en pro­fes­sio­nell utfö­ra fel­sök­ning­en om du inte är säker på vad du gör.

Det är ock­så vik­tigt att note­ra att det finns många oli­ka orsa­ker till pro­blem med en Andro­id-enhet och att det kan vara svårt att iden­ti­fi­e­ra och lösa pro­ble­met utan rätt verk­tyg och kun­skap. Det är där­för vik­tigt att vara för­sik­tig när du fel­sö­ker en Andro­id-enhet och att inte göra något som kan ska­da enhe­ten eller göra pro­ble­met värre.

Det är ock­så vik­tigt att all­tid säker­hetsko­pi­e­ra all data på enhe­ten innan du utför någon fel­sök­ning eller åter­ställ­ning, eftersom det­ta kan hjäl­pa dig att åter­stäl­la din data om det skul­le bli rade­rat eller för­lo­rat under felsökningen.

För att sam­man­fat­ta, fel­sök­ning av Andro­id-enhe­ter är ett vik­tigt steg för att lösa pro­blem och för­bätt­ra enhe­tens pre­stan­da. Det kan inne­bä­ra under­sök­ning av enhe­tens utse­en­de och integri­tet, hård­va­ru­fel­sök­ning och mjuk­va­ru­fel­sök­ning. Men det är vik­tigt att kom­ma ihåg att fel­sök­ning kan inne­bä­ra viss risk och det kan vara svårt att iden­ti­fi­e­ra och lösa pro­ble­met utan rätt verk­tyg och kun­skap. Där­för rekom­men­de­rar jag att man all­tid säker­hetsko­pi­e­rar data och över­vä­ger att låta en pro­fes­sio­nell utfö­ra fel­sök­ning­en om man inte är säker på vad man gör. Det är ock­så vik­tigt att vara för­sik­tig och inte göra något som kan ska­da enhe­ten eller göra pro­ble­met värre.

Fel­sök­ning Win­dows datorer

Fel­sök­ning av en Win­dows-dator inne­bär att iden­ti­fi­e­ra och lösa pro­blem som kan påver­ka pre­stan­da, sta­bi­li­tet eller säker­het på enhe­ten. Det finns många oli­ka orsa­ker till att ett pro­blem kan upp­stå, inklu­si­ve kon­flik­ter med pro­gram­va­ror eller enhe­ter, ska­da­de eller tra­si­ga filer, eller kor­rup­tion i Win­dows-ope­ra­tiv­sy­ste­met självt.

Det finns många skäl till var­för man skul­le vil­ja fel­sö­ka en Win­dows-dator, inklu­si­ve att för­bätt­ra pre­stan­da, åtgär­da pro­blem som kan påver­ka sta­bi­li­te­ten eller säker­he­ten, eller fel­sö­ka pro­blem som kan orsa­ka data­för­lust eller and­ra all­var­li­ga konsekvenser.

Innan du påbör­jar fel­sök­ning av en Win­dows-dator, är det vik­tigt att tän­ka på följande:

 1. Spa­ra alla öpp­na filer och stäng av alla pro­gram innan du påbör­jar felsökningen.
 2. Ska­pa en säker­hetsko­pia av alla vik­ti­ga filer och data innan du påbör­jar felsökningen.
 3. Läs ige­nom even­tu­el­la fel­med­de­lan­den eller log­gar som kan ge led­trå­dar till vad som orsa­kar problemet.
 4. Ha till­gång till en annan dator och inter­net för att kun­na söka efter lös­ning­ar på problemet.
 5. Var för­sik­tig med att inte göra något som kan för­vär­ra pro­ble­met eller ska­da datorn ytterligare.

Det finns många oli­ka verk­tyg och meto­der som kan använ­das för att fel­sö­ka en Win­dows-dator, inklu­si­ve att kon­trol­le­ra enhets­han­te­ra­ren, köra dia­gnostik­verk­tyg, star­ta om i fel­sä­kert läge eller använ­da syste­må­ter­ställ­ning. Det är vik­tigt att doku­men­te­ra pro­ble­met och lös­ning­en man använt för att kun­na åter­kom­ma till det vid behov.

Win­dows 7

Fel­sök­ning av en Win­dows 7‑dator kan inne­bä­ra att använ­da oli­ka verk­tyg och meto­der för att iden­ti­fi­e­ra och lösa pro­blem med pre­stan­da, sta­bi­li­tet eller säker­het. Här är en steg-för-steg-gui­de för att fel­sö­ka en Win­dows 7‑dator:

Optisk fel­sök­ning:
 1. Star­ta med att tit­ta på ovan­si­dan av lap­to­pen. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra syn­li­ga ska­dor eller repor på skär­men eller chassit.
 2. Öpp­na skär­men och kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på insi­dan av skär­men eller på tangentbordet.
 3. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på under­si­dan av laptopen.
 4. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på sidor­na av laptopen.
 5. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på anslut­ning­ar­na för ström, USB, HDMI och and­ra portar.
 6. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på ven­ti­la­tions­gall­ren på laptopen.
 7. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på högtalarna.
 8. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på kameran.
 9. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på touchpaden.
 10. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på ström­för­sörj­ning­en och nätadaptern.
Hård­va­ru­fel­sök­ning:
 • Star­ta om datorn och tryck på F8 under upp­star­ten för att få upp “Advan­ced Boot Options”
 • Välj “Safe Mode” för att star­ta om datorn i ett begrän­sat läge där endast vik­ti­ga driv­ru­ti­ner och tjäns­ter körs.
 • Om datorn star­tar i Safe mode, kan det vara ett pro­blem med en annan enhet eller driver.
 • Använd enhets­han­te­ra­ren för att kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med enhe­ter och drivrutiner.
 • Använd verk­ty­get “System Con­fi­gu­ra­tion” för att inak­ti­ve­ra tjäns­ter och pro­gram som star­tar auto­ma­tiskt vid upp­start för att se om det löser problemet.
Mjuk­va­ru­fel­sök­ning:
 • Kör “sök efter pro­blem och lös­ning­ar” i kon­troll­pa­ne­len för att hit­ta even­tu­el­la pro­blem med din dator.
 • Använd “System Resto­re” för att åter­stäl­la syste­met till en tidi­ga­re kon­fi­gu­ra­tion då pro­ble­met inte fanns.
 • Använd “System File Chec­ker” för att kon­trol­le­ra om det finns tra­si­ga eller ska­da­de system­fi­ler och för­sö­ka repa­re­ra dem.
 • Använd “Clean Boot” för att star­ta datorn med en mini­mal upp­sätt­ning av driv­ru­ti­ner och tjäns­ter. Det­ta kan hjäl­pa till att iden­ti­fi­e­ra om ett pro­gram eller en tjänst orsa­kar problemet.

Det är vik­tigt att vara för­sik­tig med vad man gör och att göra en säker­hetsko­pia av alla vik­ti­ga filer och data innan man påbör­jar fel­sök­ning­en. Och doku­men­te­ra pro­ble­met och lös­ning­en man använt för att kun­na åter­kom­ma till det vid behov.

Win­dows 10:

Optisk fel­sök­ning
 1. Star­ta med att tit­ta på ovan­si­dan av lap­to­pen. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra syn­li­ga ska­dor eller repor på skär­men eller chassit.
 2. Öpp­na skär­men och kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på insi­dan av skär­men eller på tangentbordet.
 3. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på under­si­dan av laptopen.
 4. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på sidor­na av laptopen.
 5. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på anslut­ning­ar­na för ström, USB, HDMI och and­ra portar.
 6. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på ven­ti­la­tions­gall­ren på laptopen.
 7. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på högtalarna.
 8. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på kameran.
 9. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på touchpaden.
 10. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra ska­dor eller repor på ström­för­sörj­ning­en och nätadaptern.
Hård­va­ru felsökning
 1. Kon­trol­le­ra om datorn star­tar ordent­ligt. Om inte, för­sök star­ta om datorn och se om pro­ble­met kvarstår.
 2. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra fel­med­de­lan­den eller var­ning­ar under upp­star­ten. Följ even­tu­el­la instruk­tio­ner eller fel­sök­nings­steg som visas på skärmen.
 3. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra hård­va­ru­pro­blem genom att använ­da Win­dows verk­tyg för enhets­han­te­ring. Gå till Enhets­han­te­ring i Kon­troll­pa­ne­len och kol­la om det finns någ­ra enhe­ter med en excla­ma­tion mark eller ett rött utropstecken.
 4. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med hård­dis­ken genom att använ­da Win­dows verk­tyg för fel­sök­ning av hård­dis­ken. Gå till Disk­han­te­ring i Enhets­han­te­ring och kol­la om det finns någ­ra pro­blem med par­ti­tio­ner eller enheter.
 5. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med min­net genom att använ­da Win­dows verk­tyg för fel­sök­ning av min­net. Gå till Syste­min­for­ma­tion och kol­la om det finns någ­ra pro­blem med min­net eller minnesmoduler.
 6. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med ope­ra­tiv­sy­ste­met genom att använ­da Win­dows verk­tyg för fel­sök­ning av ope­ra­tiv­sy­ste­met. Gå till Fel­sök­ning i Kon­troll­pa­ne­len och välj oli­ka alter­na­tiv för att kol­la om det finns någ­ra pro­blem med operativsystemet.
 7. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med pro­gram­va­ran genom att avinstal­le­ra och åter­instal­le­ra pro­gram­va­ran eller upp­da­te­ra till en sena­re version.
 8. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med regis­ter­pos­ter genom att använ­da ett verk­tyg för regis­ter­rens­ning eller fel­sök­ning av registerposter.
 9. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med driv­ru­ti­ner­na genom att upp­da­te­ra eller avinstal­le­ra och åter­instal­le­ra drivrutinerna.
 10. Om ing­et av ovanstå­en­de steg hjäl­per, kan det vara nöd­vän­digt att åter­stäl­la eller åter­instal­le­ra ope­ra­tiv­sy­ste­met. Var noga med att spa­ra alla vik­ti­ga data innan du gör detta.

Fel­sök­ning iPhone& iPad

För att fel­sö­ka visu­el­la egen­ska­per på din iPho­ne eller iPad kan du föl­ja des­sa steg: 
 1. Kon­trol­le­ra skär­mens kva­li­tet. Se till att det inte finns någ­ra spric­kor eller ska­dor på skärmen.
 2. Kon­trol­le­ra bak­grunds­be­lys­ning­en. Se till att skär­men är väl­be­lyst och inte är för mörk eller ljus.
 3. Kon­trol­le­ra fär­ger­nas kva­li­tet. Se till att fär­ger­na är kor­rek­ta och inte är missfärgade.
 4. Kon­trol­le­ra kon­tras­ten. Se till att text och bil­der är tyd­li­ga och inte är suddiga.
 5. Kon­trol­le­ra skär­mens reak­tions­för­må­ga. Se till att skär­men rea­ge­rar snabbt och kor­rekt på dina beröringar.
 6. Kon­trol­le­ra bil­dens och vide­on kva­li­tet. Se till att bil­der och vide­os är kri­stall­kla­ra och inte är suddiga.
 7. Kon­trol­le­ra att alla kame­ror fun­ge­rar kor­rekt. Se till att kame­ror­na är kri­stall­kla­ra och att alla funk­tio­ner fun­ge­rar som de ska.
 8. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra and­ra syn­li­ga pro­blem, som att ramen är ska­dad eller att det finns någ­ra and­ra fysis­ka skador.
 9. Om du hit­tar något av ovanstå­en­de pro­blem, kon­tak­ta App­le Sup­port eller en auk­to­ri­se­rad repa­ra­tör för hjälp.
För att fel­sö­ka din iPho­ne eller iPad när enhe­ten är stängd av kan du föl­ja des­sa steg:
Hård­va­ru­fel­sök­ning:
 1. Kon­trol­le­ra att enhe­ten är lad­dad. Anslut enhe­ten till en lad­da­re och låt den lad­da i minst 15 minuter.
 2. Kon­trol­le­ra att lad­da­ren och kon­tak­ten är i bra skick. Pro­va med en annan lad­da­re eller kon­takt om det behövs.
 3. För­sök att star­ta om enhe­ten genom att hål­la ner både hem­knap­pen och volym­knap­pen sam­ti­digt i minst 10 sekunder.
 4. Om enhe­ten fort­fa­ran­de inte star­tar, för­sök att star­ta i DFU-läge (Device Fir­m­wa­re Upda­te). För att göra det­ta, håll ner hem­knap­pen och volym ner-knap­pen sam­ti­digt i 10 sekun­der, släpp sedan bara hem­knap­pen och fort­sätt hål­la ner volym ner-knap­pen tills enhe­ten visas i iTu­nes eller Finder.
För att fel­sö­ka din iPho­ne eller iPad när enhe­ten är stängd av kan du föl­ja des­sa steg:
System­fel­sök­ning:
 1. Kon­trol­le­ra om enhe­ten har fått en soft­wa­re­upp­da­te­ring. Gå till “Inställ­ning­ar” > “All­mänt” > “Mjuk­va­ru­upp­da­te­ring” och instal­le­ra till­gäng­li­ga uppdateringar.
 2. För­sök att star­ta om enhe­ten genom att hål­la ner hem­knap­pen tills App­le-logo­ty­pen visas.
 3. Om enhe­ten fort­fa­ran­de inte star­tar, för­sök att åter­stäl­la enhe­ten via iTu­nes eller Fin­der. Anslut enhe­ten till datorn och öpp­na iTu­nes eller Fin­der. Välj enhe­ten och välj “Åter­ställ” och bekräf­ta återställningen.
 4. Om åter­ställ­ning­en inte löser pro­ble­met, för­sök att rade­ra allt inne­håll och inställ­ning­ar genom att gå till “Inställ­ning­ar” > “All­mänt” > “Åter­ställ” > “Rade­ra allt inne­håll och inställ­ning­ar”. Obser­ve­ra att det­ta rade­rar allt inne­håll på enheten.
 5. Om pro­ble­met fort­fa­ran­de inte löst sig, kon­tak­ta App­le Sup­port eller en auk­to­ri­se­rad repa­ra­tör för hjälp.

Fel­sök­ning iMac & Macbook

Gene­rell:
 • Steg 1: Kon­trol­le­ra att enhe­ten är på och upp­kopp­lad: Kon­trol­le­ra att din iMac eller Mac­Book Pro är påsla­gen och att den är anslu­ten till ett strömut­tag och ett nät­verk om det krävs.
 • Steg 2: Kon­trol­le­ra att alla kab­lar är ordent­ligt anslut­na: Kon­trol­le­ra att alla kab­lar, som ström­ka­beln och nät­verkska­beln, är ordent­ligt anslut­na till enheten.
 • Steg 3: Star­ta om enhe­ten: Om enhe­ten inte sva­rar, för­sök star­ta om den genom att tryc­ka på ström­bry­ta­ren eller genom att hål­la ned kon­troll-knap­pen och ström­bry­ta­ren tills enhe­ten stängs av.
 • Steg 4: Kon­trol­le­ra att ope­ra­tiv­sy­ste­met är upp­da­te­rat: Kon­trol­le­ra att ope­ra­tiv­sy­ste­met på din iMac eller Mac­Book Pro är det senas­te ver­sio­nen och att alla till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar har installerats.
 • Steg 5: Kon­trol­le­ra att pro­gram­men är upp­da­te­ra­de: Kon­trol­le­ra att alla pro­gram på enhe­ten är de senas­te ver­sio­ner­na och att alla till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar har installerats.
 • Steg 6: Ren­sa ut skräp­pro­gram och för­bätt­ra pre­stan­da: Ren­sa ut skräp­pro­gram och opti­me­ra pre­stan­da på enhe­ten genom att använ­da verk­tyg som CClea­ner eller CleanMyMac.
 • Steg 7: Kon­trol­le­ra att hård­dis­ken inte är full: Kon­trol­le­ra att hård­dis­ken inte är full och att det finns till­räck­ligt med ledigt utrym­me för att enhe­ten ska fun­ge­ra normalt.
 • Steg 8: Kon­tak­ta App­le-sup­port Om pro­ble­met fort­fa­ran­de kvar­står för ytter­li­ga­re hjälp och felsökning.
 • Steg 9: Åter­ställ eller noll­ställ enhe­ten: Som sista utväg kan man väl­ja att åter­stäl­la eller noll­stäl­la enhe­ten för att åter­stäl­la den till fabriks­in­ställ­ning­ar. Men det är vik­tigt att note­ra att det­ta rade­rar all data på enhe­ten så man mås­te säker­hetsko­pi­e­ra först.
Detal­je­rat:
Optisk fel­sök­ning: ‑Steg 1: Kon­trol­le­ra att skär­men är påsla­gen och att den är anslu­ten till enhe­ten ‑Steg 2: Kon­trol­le­ra att skär­mens kon­trast och ljus­styr­ka är inställ­da på lämp­li­ga vär­den ‑Steg 3: Kon­trol­le­ra att inga för­o­re­na­de eller tra­si­ga kab­lar är anslut­na till skär­men ‑Steg 4: Tes­ta skär­men med en annan enhet för att ute­slu­ta pro­blem med skär­men ‑Steg 5: Kon­tak­ta App­le-sup­port om pro­ble­met kvar­står Hård­va­ru­fel­sök­ning: ‑Steg 1: Kon­trol­le­ra att alla kab­lar och anslut­ning­ar är ordent­ligt anslut­na ‑Steg 2: Tes­ta enhe­ten med en annan skärm, tan­gent­bord eller mus för att ute­slu­ta pro­blem med des­sa enhe­ter ‑Steg 3: Kon­trol­le­ra att inte någon kom­po­nent i enhe­ten är tra­sig eller för­o­re­nad ‑Steg 4: Kon­trol­le­ra att det inte finns någon utvän­dig ska­da på enhe­ten ‑Steg 5: Kon­tak­ta App­le-sup­port om pro­ble­met kvar­står
Ope­ra­tiv­sy­stem
 • Steg 1: Kon­trol­le­ra att ope­ra­tiv­sy­ste­met är det senas­te ver­sio­nen och att alla till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar har instal­le­rats: För att säker­stäl­la att din iMac eller Mac­Book Pro kör den senas­te ver­sio­nen av ope­ra­tiv­sy­ste­met, öpp­na Syste­min­ställ­ning­ar och klic­ka på “Säker­het och integri­tet” och sedan “Upp­da­te­ring­ar”. Kon­trol­le­ra om det finns någ­ra till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar och instal­le­ra dem om det behövs.
 • Steg 2: Kon­trol­le­ra att alla pro­gram på enhe­ten är de senas­te ver­sio­ner­na: Öpp­na App Sto­re och klic­ka på “Upp­da­te­ring­ar” för att se om det finns någ­ra till­gäng­li­ga upp­da­te­ring­ar för pro­gram som är instal­le­ra­de på enhe­ten. Instal­le­ra alla till­gäng­li­ga uppdateringar.
 • Steg 3: Ren­sa ut skräp­pro­gram och för­bätt­ra pre­stan­da: Använd verk­tyg som CClea­ner eller Clean­My­Mac för att ren­sa ut skräp­pro­gram och opti­me­ra pre­stan­da på enheten.
 • Steg 4: Kon­trol­le­ra inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner: Kon­trol­le­ra inställ­ning­ar och kon­fi­gu­ra­tio­ner för att se om det finns något som kan orsa­ka pro­ble­met. Som exem­pel kan man kon­trol­le­ra inställ­ning­ar för nät­verk, ljud, gra­fik och and­ra rela­te­ra­de inställ­ning­ar för att se om det finns något som kan orsa­ka problemet.
 • Steg 5: Kör en dis­krens­ning och repa­ra­tion: Använd verk­ty­get “Dis­krens­ning” för att kon­trol­le­ra om det finns någ­ra pro­blem med enhe­ten. Om det finns pro­blem, kör “Dis­krens­ning” för att lösa dem.
 • Steg 6: Fel­sök­ning av spe­ci­fi­ka pro­gram eller tjäns­ter: Om pro­ble­met är rela­te­rat till ett spe­ci­fikt pro­gram eller tjänst, för­sök att avinstal­le­ra och instal­le­ra om pro­gram­met eller tjäns­ten för att se om det löser problemet.
 • Steg 7: Kon­tak­ta App­le-sup­port: Om pro­ble­met fort­fa­ran­de kvar­står, kon­tak­ta App­le-sup­port för ytter­li­ga­re hjälp och felsökning.
 • Steg 8: Åter­ställ eller noll­ställ enhe­ten: Som sista utväg kan man väl­ja att åter­stäl­la eller noll­stäl­la enhe­ten för att åter­stäl­la den till fabriks­in­ställ­ning­ar. Men det är vik­tigt att note­ra att det­ta rade­rar all data på enhe­ten så man mås­te säker­hetsko­pi­e­ra först.
Rulla till toppen