Med stöd av

Vad vill du göra?

De glo­ba­la kli­mat­för­änd­ring­ar­na visar tyd­ligt att vi mås­te redu­ce­ra utsläp­pen av kol­di­ox­id (CO2) med extremt myc­ket på rekord­kort tid. Vill du hjäl­pa till och mins­ka din kli­mat­på­ver­kan är det myc­ket du som pri­vat­per­son kan göra. Ett enkelt och tryggt sätt är att åter­bru­ka. Det vill säga att du läm­nar in dina begag­na­de el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter så att and­ra kan köpa och fort­sät­ta använ­da dem. 

för repa­ra­tion och återbruk

reno­ve­rad IT-utrustning

om han­te­ring och återbruk

om elekt­ro­ni­kav­fall och återbruk

instruk­tio­ner för inlämning

Infor­ma­tio­nen på den här sidan rik­tar sig till pri­vat­per­so­ner. Är du före­ta­ga­re eller före­trä­der ett före­tag så kan du läsa mer på PG Techs hem­si­da

Det är lätt att göra en insats för dina kompisar,familjen, mil­jön och kli­ma­tet. Och sam­ti­digt spa­ra pengar. 

Åter­bru­ka Rätt ger dig svar på:

01

Vil­ka typer el- och elekt­ro­nik­va­ror du kan läm­na in.

02

Var du kan läm­na in din utrust­ning för cir­ku­le­ring (åter­bruk).

03

Vad det är för skill­nad på åter­vin­ning och återbruk.

04

Hur du för­be­re­der pro­duk­ter­na du vill läm­na in för återbruk.

05

Hur vi på PG Tech tar hand om pro­duk­ter­na du läm­nar in.

06

Var du kan köpa våra repa­re­ra­de och rekon­di­tio­ne­ra­de IT-produkter.

07

Vad kan du göra för att mins­ka CO2-belast­ning­en och bidra till att bromsa

kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

08

Hur arbe­tet för att åter­bru­ka och cir­ku­le­ra IT-utrust­ning ser ut i Sve­ri­ge och

glo­balt.

09

Vik­ti­ga fak­ta om vil­ken inver­kan våra el- och elekt­ro­nik­va­ror har på utsläp­pen av CO2.

10

Vad vi på PG Tech gör för att till­sam­mans med dig kun­na mins­ka CO2-belast­ning­en i

värl­den och ska­pa en håll­bar framtid.

På Åter­bru­ka Rätt …

… har vi sam­lat det mesta du behö­ver veta för att kun­na bidra och mins­ka din kli­mat­på­ver­kan genom åter­bruk av el- och elekt­ro­nik­ut­rust­ning. Vi visar ock­så vad lätt och kost­nads­ef­fek­tivt det är att läm­na in och återanvända.


Vi rätar ock­så ut frå­ge­tec­ken och slår hål på van­li­ga myter om åter­an­vänd­ning­en av begag­na­de elekt­ro­nik­pro­duk­ter som dato­rer, mobil­te­le­fo­ner, spel­kon­sol­ler och surfplattor. 

Se mer fak­ta om el-och elekt­ro­ni­kav­fall, åter­bruk och CO2-bespa­ring­ar i Sve­ri­ge och världen. 

Har du frågor?

Kon­tak­ta gär­na oss på PG Tech om du har frå­gor eller om det är någon vik­tig infor­ma­tion som du sak­nar på den här webbplatsen. 

Tele­fon:       070–36 79 555

E‑post:        balint @ pgtechsweden.com

Gör en vär­de­full insats och spa­ra pengar

Genom att skän­ka till exem­pel din gam­la mobil för åter­bruk eller åter­bru­ka den själv, kan du mins­ka din kli­mat­på­ver­kan fler hund­ra gång­er. Dess­utom är din gam­la IT-utrust­ning oftast i bätt­re skick än du kanske för­vän­tat dig. Även om den gått sön­der går det i de fles­ta fall att repa­re­ra och åter­få full funk­tion, oav­sett ålder, kom­pa­bi­li­tet eller typ av skada.


På PG Tech åter­stäl­ler vi din begag­na­de mobil, dator eller spel­kon­sol till i prin­cip nyskick. Så även om pro­duk­ten går in på sitt and­ra liv garan­te­rar vi topp­kva­li­tet. Vårt mål är att du och alla som åter­bru­kar de IT-pro­duk­ter vi repa­re­rat och gett nytt liv, ska vara 100 % nöjda.

Skill­nad på att åter­vin­na och återbruka

Åter­vin­na

Åter­vin­ning inne­bär att sam­la in och ta till­va­ra på oli­ka mate­ri­al i avfall. Det åter­vun­na mate­ri­a­let används sedan för att till­ver­ka nya produkter.


Att åter­vin­na är resurskrä­van­de och orsa­kar i sig utsläpp av växthusgaser.

Åter­bru­ka

Åter­bruk bety­der att vi för­läng­er livs­läng­den på sam­ma IT-pro­dukt genom att tvät­ta, repa­re­ra och upp­gra­de­ra den.


Att åter­bru­ka är upp till 150 gång­er så CO2-bespa­ran­de som att återvinna.

Myt­h­bus­ters

Trots att cir­ku­le­ring och åter­an­vänd­ning av begag­na­de el-

och elekt­ro­nik­pro­duk­ter blir en allt stör­re mark­nad, lever många miss­för­stånd och för­do­mar kvar. Här lyf­ter vi fram och punk­te­rar någ­ra av de van­li­gas­te myter­na med hjälp, kun­skap och förtydliganden.

Nya­re pro­duk­ter är all­tid bätt­re på grund av deras

hög­re hastighet.

Många äld­re model­ler går att upp­gra­de­ra till jämförbar

has­tig­het och prestanda.

Det är svårt att Åter­bru­ka Rätt.

Med lät­till­gäng­lig infor­ma­tion och fler inläm­nings­plat­ser är det enkelt att åter­bru­ka. Läs mer under Läm­na in. 

Ing­en är intres­se­rad av min gam­la Nokia 3310.

Trots tider med en kon­stant ström av nya IT-pro­duk­ter finns det ock­så en mark­nad för rik­tigt gam­la modeller.

Vid åter­bruk kan mina data (foton, doku­ment etc) hamna

i fel händer.

Du får nog­gran­na instruk­tio­ner om hur du rade­rar din utrust­ning på per­son­li­ga filer. Läs mer under Läm­na in. 

Jag kan inte göra myc­ket skill­nad ändå.

Var­je bidrag till cir­ku­le­ring­en mins­kar miljöpåverkan

betyd­lig mer än vad vi före­stäl­ler oss. 

Läs mer under Om cir­ku­lär IT. 

Jag är oro­lig för var min dator/mobil/spelkonsol

ham­nar i slutändan.

Alla spår av din använd­ning rade­ras innan den ham­nar i hän­der­na på en ny använ­da­re. Läs mer under Läm­na in. 

Rulla till toppen