Cir­ku­lär IT — vägen till en kli­mats­mar­ta­re framtid

Cir­ku­lär IT inne­bär att vi åter­an­vän­der begag­na­de IT-pro­duk­ter som dato­rer, mobil­te­le­fo­ner, skär­mar och spel­kon­sol­ler. Att cir­ku­le­ra och åter­bru­ka elekt­ro­nik­ut­rust­ning är ett smart och myc­ket effek­tivt sätt att mins­ka utsläp­pen av växt­hus­ga­ser, brom­sa kli­mat­för­änd­ring­ar­na, redu­ce­ra för­ore­ning­ar­na i jord, luft och vat­ten och sam­ti­digt spa­ra på jor­dens änd­li­ga resurser.

På Åter­bru­ka Rätt hit­tar du sva­ren på:

1.   Hur du som pri­vat­per­son kan bli en del av den cir­ku­lä­ra IT-trenden.

2.   Var du kan läm­na in din dator, mobil eller spel­kon­sol för cirkulering.

3.   Hur det går till när vi på PG Tech åter­stäl­ler din IT-utrust­ning till toppskick.

4.   Hur myc­ket cir­ku­le­ring­en av oli­ka pro­duk­ter mins­kar CO2-utsläppen.

5.   Vil­ka typer av IT-pro­duk­ter du kan läm­na in och skän­ka för att återbrukas.

Cir­ku­lär IT för före­tag och myndigheter 

År du intres­se­rad av att veta vil­ka möj­lig­he­ter det finns för före­tag, kom­mu­ner och myn­dig­he­ter att cir­ku­le­ra sin el- och elekt­ro­nik­ut­rust­ning. Då kan du läsa mer på PG Techs hemsida. 

Elekt­ro­ni­kav­fall i Sverige

Rent spon­tant kanske det inte känns som att el- och elekt­ro­ni­kav­fall skul­le utgö­ra så sto­ra pro­blem jäm­fört med till exem­pel fly­gin­du­strin. Men som den här sidan visar så orsa­kar det enor­ma mängder

utsläpp av växt­hus­ga­sen kol­di­ox­id (CO2). Den gas som utgör den abso­lut störs­ta käl­lan till de pågåen­de kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Bara i Sve­ri­ge pro­du­ce­ra­des under 2021, 140 000 ton elektronikavfall.

 

Sam­ti­digt bety­der det att vi kan gör något åt det. Genom att cir­ku­le­ra och åter­an­vän­da IT-pro­duk­ter istäl­let för att köpa nytt kan du själv göra en otro­ligt stor insats och mins­ka CO2-utsläp­pen med hund­ra­tals kg per år.

Åter­vun­net

Av de 140 000 ton elekt­ro­nik som pro­du­ce­ra­des i Sve­ri­ge 2021 gick över 99,9 % till åter­vin­ning, vil­ket natur­ligt­vis är otro­ligt bra. Totalt hind­ra­de det ett utsläpp av ca 210 000 ton CO2. Något som kan upp­fat­tas som en fan­tas­tiskt hög siffra.

Om vi återbrukat/cirkulerat

Hade 100 % av elekt­ro­ni­kav­fal­let kun­nat åter­bru­kats hade vi kun­nat hind­ra 11 mil­jo­ner ton* att ham­na i atmo­sfä­ren. Det vill säga 52 gång­er mer än vid återvinning!

En rea­lis­tisk siff­ra är att ca 20 % av allt elekt­ro­ni­kav­fall är möj­ligt att cir­ku­le­ra. Det skul­le i så fall ändå inne­bä­ra­ett mins­kat CO2-utsläpp på över 2 mil­jo­ner ton. Vil­ket skul­le vara 10 gång­er mer CO2-bespa­ran­de än om avfal­let bara gått till återvinning. 

* beräk­nat på ca 80 kg CO2/kg pro­dukt 

Att åter­bru­ka är 150 gång­er effek­ti­va­re när det gäl­ler att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen jäm­fört med att återvinna.

Från pro­blem till lösning

Ju snab­ba­re vi blir fler som köper och använ­der cir­ku­le­ra­de el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter, ju snab­ba­re kan vi byg­ga upp ett mer cir­ku­lärt sam­häl­le. Ett sam­häl­le där vi är bra på att åter­an­vän­da IT-pro­duk­ter och där­i­ge­nom bidra till en mer kli­mats­mart och håll­bar framtid.

Ett avgö­ran­de vägval

Enbart i Sve­ri­ge för­bru­kar vi var­je år resur­ser mot­sva­ran­de mer än 4,2 jord­klot! En ekva­tion som man inte behö­ver vara mate­ma­ti­ker för att för­stå att den inte går ihop. Om vi fort­sät­ter i den tak­ten skul­le många natur­ligt före­kom­man­de ämnen, för­e­ning­ar och mate­ri­al snart vara slut — för alltid.

 

Och natur­ligt­vis utgör el- och elekt­ro­nik­ut­rust­ning, som bat­te­ri­driv­na verk­tyg, surf­plat­tor och dato­rer en allt stör­re del. Enligt FN-uni­ver­si­te­tet i Tokyo går det åt ca 1,8 ton råma­te­ri­al för att till­ver­ka en enda PC! Om vi då tän­ker på att en PC endast väger 1,5–1,9 kg är det lätt att inse vil­ket oer­hört resurs­slö­se­ri det inne­bär att bara pro­du­ce­ra nytt.

 

Det som ock­så blir helt uppen­bart är hur myc­ket växt­hus­ga­ser (CO2) till­verk­ning­en av all ny IT-utrust­ning orsa­kar. Genom att sty­ra om mot en mer cir­ku­lär IT, kan såväl du som pri­vat­per­son samt före­tag och

myn­dig­he­ter göra sto­ra insat­ser för att för­bätt­ra situ­a­tio­nen och vän­da klimattrenden.

 

Vill du veta mer om vad ditt före­tag kan göra, gå vida­re till PG Techs webbplats. 

Kol­di­ox­id

Kol­di­ox­id (CO2) är en färg­lös och lukt­fri gas med en svagt sur smak. Mole­ky­len består av grun­däm­ne­na kol © och syre (O). Gasen fyl­ler vik­ti­ga bio­lo­gis­ka funk­tio­ner och spe­lar en cen­tral roll för jor­dens växt­lig­het. Kol­di­ox­id är även en vik­tig växt­hus­gas. Den före­kom­mer i vår atmo­sfär med en halt på ca 400 ppm. Dock kan hal­ten upp­gå till 800 ppm imil­jö­er med höga utsläpp, som i stor­stä­der, indu­stri­om­rå­den och på trafikleder. 

(Käl­la: Nord­tec och Wiki­pe­dia)

Tota­la glo­ba­la utsläpp av växthusgaser

Gaser som inte är kol­di­ox­id har inklu­de­rats uti­från hur stor upp­värm­ning de orsa­kat under en 100-års­pe­ri­od. Hän­syn har tagits till explo­a­te­ring av mark.

Käl­la: ourworldindata.org

CO2-utsläpp per capita

Från fos­si­la bräns­len och indu­strin. Inklu­de­rar inte explo­a­te­ring av mark.

Käl­la: ourworldindata.org

Ett krets­lopp för hög­tek­no­lo­gis­ka produkter

En av de vik­ti­gas­te driv­kraf­ter­na för att ska­pa ett mer cir­ku­lärt sam­häl­le är att göra det enkelt för alla som använ­der dato­rer, mobi­ler och spel­kon­so­ler att åter­bru­ka. Hela ked­jan, från lät­till­gäng­lig infor­ma­tion till inläm­ning vid god­kän­da inläm­nings­plat­ser, rekon­di­tio­ne­ring och för­sälj­ning mås­te upp­fat­tas som smi­dig och utan upp­off­ring­ar. Det mås­te ock­så kän­nas tryggt att både läm­na ifrån sig och åter­an­vän­da begag­nad och cir­ku­le­rad elektro­nisk utrustning.

 

För att vi ska lyc­kas i stor ska­la spe­lar även peng­ar roll. En omställ­ning till ett grö­na­re sam­häl­le krä­ver att mil­jöfräm­jan­de åtgär­der, tjäns­ter och pro­duk­ter bidrar till lön­sam­het. Alla led i form av använ­da­re, köpa­re och säl­ja­re mås­te ha något att vin­na, oav­sett om det är eko­no­miskt, soci­alt eller känslomässigt.

Ditt bidrag gör skillnad

Genom att bidra till cir­ku­lär IT gör du en stor insats för ett grö­na­re och håll­ba­ra­re sam­häl­le. Sam­ti­digt är du med och byg­ger upp ett själv­klart och natur­ligt krets­lopp för åter­an­vänd­ning av begag­na­de IT-produkter.

Krets­lopp — cir­ku­lär IT

Vins­ter i kretsloppet

Enligt en stu­die genom­förd under 2020 av IVL Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet och åter­bruks­fö­re­ta­get Inre­go fick man fram föl­jan­de siff­ror på hur myc­ket CO2-bespa­ring­ar oli­ka cir­ku­le­ra­de IT-pro­duk­ter bidrog till*:

  • Bär­bar dator: 280 kg
  • Skärm till dator: 470 kg
  • Smartp­ho­ne: 55 kg

mot­sva­rar resa med dieselbil

540 km

903 km

105 km

* I resul­ta­tet räk­na­de man av mil­jö­be­last­ning­en från de trans­por­ter samt even­tu­ell upp­fräsch­ning och lag­ning som upp­står när en pro­dukt åter­bru­kas och skic­kas till en ny användare.

En glo­bal utmaning

El- och elekt­ro­ni­kav­fall i världen

Sedan 1975 har fler än 1 mil­jard dato­rer sålts på den glo­bal mark­na­den. Idag pro­du­ce­ras ca 45 mil­jo­ner ton elekt­ro­ni­kav­fall var­je år! En avfalls­mängd som mot­sva­rar vik­ten på 4 500 Eif­fel­torn*! De senas­te tju­go åren har mäng­den avfall ökat kon­stant och bara den senas­te fem åren med 21 %. Något som gör bil­den ännu mer oro­väc­kan­de är att ca 75 % av elekt­ro­ni­kav­fal­let (ca 33,5 mil­jo­ner ton) ham­nar i ore­gle­ra­de delar av värl­den där det dum­pas i sko­gar, vat­ten­drag och sjö­ar eller eldas upp. Sam­ti­digt beräk­nas till­verk­ning­en av nya smartp­ho­nes i värl­den upp­gå till 1,3 mil­jar­der** under 2022.


Totalt står IT-indu­strin för 2 % av alla CO2-utsläpp. En nivå som är lik­ställt med den glo­ba­la fly­gin­du­strin och värl­dens tota­la köttproduktion.

 

* Käl­la: Inter­na­tio­nal Tele­com­mu­ni­ca­tion Uni­on (ITU)/Global E‑waste Moni­tor 2017

** Käl­la: appleinsider.com, 2022

Glo­ba­la utma­ning­ar och mål

Tit­tar vi på den tota­la mäng­den elav­fall har vi ett gigan­tiskt glo­balt pro­blem. Och trots att det bara står för 2 % av allt avfall, inne­hål­ler det 70 % av alla far­li­ga ämnen. Att elektro­niskt avfall inne­bär en stor utma­ning är helt uppen­bart. Det inne­hål­ler skad­li­ga ämnen som när det sprids ut på sop­tip­par värl­den över för­o­re­nar jord, luft och vatten. 

 

Helt uppen­bart är att vi mås­te anpas­sa vårt sätt att kon­su­me­ra och leva. Det posi­ti­va är att vi redan har en del av lös­ning­en — att cir­ku­le­ra och åter­an­vän­da begag­na­de el- och IT-produkter.

Län­der­na som pro­du­ce­rar mest elekt­ro­ni­kav­fall i värl­den (2022)

Käl­la: TheRoundup.org

Fokus på cir­ku­lär IT

Vi mås­te ock­så vara med­vet­na om att allt el- och elekt­ro­ni­kav­fall inte går att cir­ku­le­ra. Där­för bör vi se åter­vin­ning som ett kom­ple­ment i det glo­ba­la mil­jö­ar­be­tet även om den typen av avfall är det svå­ras­te att åter­vin­na. Det stäl­ler dock sto­ra krav på kva­li­fi­ce­rad per­so­nal, dyra maski­ner, extremt myc­ket ener­gi och resul­te­rar i and­ra mil­jö­far­li­ga ämnen.

 

Så det över­gri­pan­de målet är tvek­löst att mar­kant mins­ka mäng­den elav­fall som pro­du­ce­ras. Och den abso­lut enk­las­te och effek­ti­vas­te meto­den är att åter­bru­ka så myc­ket el- och IT-utrust­ning som möj­ligt. Cir­ku­lär IT är ett steg vi mås­te ta för att kun­na brom­sa kli­mat­för­änd­ring­ar­na och utar­man­det av jor­dens resurser.

Total gene­re­ring av elekt­ro­ni­kav­fall i världen 

Käl­la: TheRoundup.org, E‑waste Monitor

Vad kan du göra?

Det är lätt att kän­na sig otill­räck­lig när vi ser hur myc­ket elav­fall som finns i värl­den. ”Hur kan mitt lil­la bidrag göra skill­nad?” Men fak­tum är att ca 50 %* av alla elekt­ris­ka pro­duk­ter som pro­du­ce­ras säljs direkt till pri­vat­per­so­ner. Och med ett väl utbyggt och smi­digt system för att cir­ku­le­ra el- och IT-pro­duk­ter blir det lätt för dig och alla and­ra pri­vat­per­so­ner att bidra till det håll­ba­ra cir­ku­lä­ra sam­häl­let. Att göra repa­ra­tio­ner och åter­bruk av el- och IT-pro­duk­ter till en natur­lig del av använd­ning­en är ett avgö­ran­de steg. Ett steg vi alla kan vara med och ta och på så vis bidra till en mins­kad mängd elav­fall, en rena­re värld och en håll­ba­ra­re framtid.

 

* Käl­la: sciencedirect.com

På sidan Råd & Tips får du svar på van­li­ga frå­gor om både cir­ku­lär IT och hur du kon­trol­le­rar oli­ka typer av elekt­ro­nik­pro­duk­ter som mobi­len, datorn och surfplattan. 

Agen­da 2030 och elektronik-avfall

Den 25 sep­tem­ber 2015 antog FN:s med­lems­län­der Agen­da 2030, en uni­ver­sell agen­da för håll­bar utveck­ling som inne­hål­ler sjut­ton glo­ba­la mål som ska upp­nås till år 2030. 

 

Agen­dan är en hand­lings­plan för omställ­ning till ett håll­bart sam­häl­le för män­ni­skor­na, pla­ne­ten och väl­stån­det. Den omfat­tar samt­li­ga tre inrikt­ning­ar av håll­bar utveck­ling: eko­no­miskt, soci­alt och miljömässigt.

Glo­bal gene­re­ring av elektro­niskt avfall per region 

Käl­la: TheRoundup.org, E‑waste Moni­tor 2019

  

Elekt­ro­ni­kav­fall och elekt­ro­ni­kav­falls­han­te­ring har en bety­del­se­full plats i agen­dan. Inte minst för den både direk­ta och indi­rek­ta inver­kan avfal­let har på vår häl­sa. Genom att åter­bru­ka bidrar vi till ett cir­ku­lärt sam­häl­le som mins­kar CO2-utsläp­pen och ger kraft åt fle­ra av målen i Agen­da 2030. För oss på PG Tech känns det där­för extra bra att till­sam­mans med våra sam­ar­bets­part­ners kun­na erbju­da tjäns­ter och lös­ning­ar som gynnaragendamålen.

Direkt inver­kan på vår hälsa

Håll­ba­ra städer

Bätt­re mil­jö genom mind­re CO2-utsläpp

Trots att FN:s med­lems­län­der var över­ens om Agen­da 2030 och de upp­sat­ta mål­sätt­ning­ar­na, har mäng­den elav­fall ökat för var­je år sedan 2015. Coro­na­pan­de­min inne­bar tyvärr ock­så en upp­broms­ning inom fleramålområden.

Sve­ri­ge visar vägen

Avfalls­han­te­ring­en i Sve­ri­ge är väl utbyggd och en före­bild för många and­ra län­der i värl­den. Som pri­vat­per­so­ner har vi kun­ska­pen och ruti­ner­na för hur sor­te­ring­en går till. Samt att våra före­tag och myn­dig­he­ter har poli­cys och infra­struk­tu­ren som behövs för att syste­met ska fungera. 

 

Inte så över­ras­kan­de har foku­set för avfalls­han­te­ring hit­tills legat på att åter­vin­na. Exem­pel­vis finns El-Kret­sen, ett icke vinst­dri­van­de före­tag som hjäl­per elekt­ro­nik­pro­du­cen­ter­na att upp­fyl­la sitt ansvar genom att erbju­da ett rikstäc­kan­de insam­lings­sy­stem. 2020 sam­la­de El-Kret­sen in 155 721 ton elekt­ro­ni­kav­fall i hela Sve­ri­ge. Det mesta avfal­let kom­mer från åter­vin­nings­cen­tra­ler­na där pri­vat­per­so­ner och före­tag läm­nar sitt avfall. (Käl­la: El-Kret­sens, kunskapsrummet)

Från åter­vin­ning till återbruk

Att åter­vin­na är natur­ligt­vis vik­tigt men som vi kon­sta­te­rat är det resurskrä­van­de. För att verk­li­gen upp­nå ett håll­bart och cir­ku­lärt sam­häl­le behö­ver vi åter­bru­ka myc­ket mer av det vi använ­der i var­da­gen. Det gäl­ler inte minst elav­fall och IT-utrust­ning som dato­rer, mobi­ler, spel­kon­so­ler och bat­te­ri­driv­na verk­tyg. Genom att för­länga livs­läng­den på per­fekt fun­ge­ran­de utrust­ning ska­par vi håll­bar­het för både mil­jö och eko­no­mi. Vi ska­par ock­så möj­lig­het för fler att få till­gång till elekt­ro­nik­ut­rust­ning med hög kvalitet. 

 

Den här webb­plat­sen, Åter­bru­ka Rätt, är ett vik­tigt ini­ti­a­tiv för att vi i Sve­ri­ge ock­så ska bli en inspi­ra­tions- och kun­skaps­käl­la för and­ra län­der när det gäl­ler att cir­ku­le­ra IT-utrust­ning. Genom att

infor­me­ra om och visa vad lätt det är att åter­bru­ka upp­munt­rar den till att göra cir­ku­lär IT till en själv­klar del i använ­dan­det av el- ochelektronikavfall.

Sats­ning­ar i Värmland

Bäst i Sve­ri­ge inom fem år

Pro­jek­tet Åter­bru­ka Rätt sup­por­tas av Jord­bruks­ver­ket och Euro­pe­is­ka jord­bruks­fon­den för lands­bygds­ut­veck­ling. Syf­tet är att mins­ka mäng­den elav­fall vid de värm­länds­ka åter­vin­nings­cen­tra­ler­na. För oss på PG Tech

känns det fan­tas­tiskt att kun­na bidra och vara en del av sats­ning­en. Och göra det lät­ta­re för dig och and­ra pri­vat­per­so­ner att åter­an­vän­da begag­na­de el- och elektronikprodukter.

 

Att stäl­la om till ett mer cir­ku­lärt sam­häl­le är ett gemen­samt jobb vi alla behö­ver bidra till. Slut­må­let är natur­ligt­vis ökad håll­bar­het, en rena­re mil­jö och ett sta­bi­la­re kli­mat — lokalt, regi­o­nalt och glo­balt. Med sats­ning­en på Åter­bru­ka Rätt byg­ger vi upp det steg­vis. Det förs­ta målet är att Värm­land, inom fem år (2027), ska vara bäs­ta regi­o­nen i Sve­ri­ge på att cir­ku­le­ra IT-produkter.

Stor poten­ti­al

Bara från de värm­länds­ka åter­vin­nings­cen­tra­ler­na sam­la­de El-kret­sen under 2020 in 4 200 ton elekt­ro­ni­kav­fall. Ca 20 % av utgörs av vär­de­ful­la kom­po­nen­ter och reserv­de­lar. Det bety­der att bara i Värm­land kan 80–90 ton dato­rer, lap­tops, kring­ut­rust­ning, mobil­te­le­fo­ner, surf­plat­tor, spel­kon­so­ler och verk­tyg få nytt liv istäl­let för att för­stö­ras eller bara

åter­vin­nas.

 

Under vårt sam­ar­be­tets gång med Karl­stads Åter­vin­nings­cen­tra­ler­na som bör­ja­de 2019* har PG Tech lyc­kats att restau­re­ra ca 20 ton elekt­ro­ni­kav­fall till kva­li­ta­ti­va IT-Pro­duk­ter för cirkulering.

Har du frågor?

Kon­tak­ta gär­na oss på PG Tech om du har frå­gor eller om det är någon vik­tig infor­ma­tion som du sak­nar på den här webbplatsen. 

Tele­fon:       070–36 79 555

E‑post:        balint @ pgtechsweden.com

Många för­de­lar

För­u­tom det sto­ra mil­jö­mäs­si­ga målet med cir­ku­lär IT, bidrar krets­lop­pet även till eko­no­mi och väl­stånd. När du läm­nar in din tra­si­ga eller gam­la mobil, dator, skärm och bat­te­ri­driv­na verk­tyg för cir­ku­le­ring, hjäl­per du sam­ti­digt and­ra män­ni­skor. Din insats gör det lät­ta­re för ung­do­mar att få till­gång till bil­li­ga­re el-utrust­ning som lap­tops, surf­plat­tor och mobil­te­le­fo­ner. Och en möj­lig­het för famil­jer med mind­re resur­ser att ha råd att köpa begag­na­de elekt­ro­nik­pro­duk­ter med hög kvalitet. 

 

Den posi­ti­va följ­den av att vi blir fler som läm­nar in vårt elekt­ro­ni­kav­fall för åter­bruk blir att utbu­det av oli­ka typer kom­mer att öka. Vil­ket i sin tur gör hela den cir­ku­lä­ra IT-mark­na­den ännu attrak­ti­va­re för fler köpare.

Åter­bruk — en självklarhet

Pre­cis som vi lärt oss vik­ten av att åter­vin­na behö­ver vi göra cir­ku­le­ring till en lika själv­klar del av våra liv. För att upp­nå det behö­ver alla hjäl­pas åt. Vi behö­ver infor­me­ra, ge råd, byg­ga upp en infra­struk­tur, star­ta inläm­nings­sta­tio­ner och ska­pa sam­ar­be­ten. På PG Tech har vi gjort det. Vi har byggt upp en ked­ja av kom­pe­ten­ser och resur­ser får att kun­na under­lät­ta för dig som pri­vat­per­son (även före­tag och myn­dig­he­ter) att åter­bru­ka IT-utrust­ning med hög pre­stan­da. Och på så sätt gjort det möj­ligt för fler att bidra till det cir­ku­lä­ra sam­häl­let och en håll­ba­ra­re framtid.

Hur stor minsk­ning av CO2-utsläpp kan åter­bruk bidra med?

Att åter­bru­ka enskil­da el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter har ofta en över­ras­kan­de stor effekt på minsk­ning­en av kol­di­ox­id­ut­släp­pen. När du för­läng­er livs­läng­den på din dator, surf­plat­ta eller mobil­te­le­fon istäl­let för att köpa nytt mins­kar du ditt kli­matav­tryck mång­falt. För IT-pro­duk­ter är det den abso­lut enk­las­te meto­den att redu­ce­ra mäng­den kol­di­ox­id i atmo­sfä­ren. Och ju fler vi blir, ju stör­re effekt på hela sam­häl­let och globalt.

Så här sto­ra CO2-bespa­ring­ar kan din cir­ku­le­ring av IT-pro­duk­ter bidra med

mot­sva­rar bil­re­sa med ben­sin­dri­ven* personbil

  • Lap­top: 200 kg
  • 24”-skärm/TV: 500 kg 
  • Hus­hål­let: ca 30 kg blan­da­de IT-produkter: 
  • 2500 km
  • 6250 km
  • 25 000–62 500 km 

* Kra­ven på avgas­ut­släpp byg­ger på avgas­prov­ning enligt euro­pe­is­ka provmetoder.

Exem­pel på CO2-belast­ning inom and­ra områden

Drick­mugg

Engång­s­mugg i plast: 60 g

Vid en kon­sum­tion av tre mug­gar per dag pro­du­ce­ras ca 65

kg CO2 om året.

 

Bilar

Die­sel­bil: 520 kg per 1 000 km.

Elbil: 40 kg per 1 000 km, vil­ket inne­bär en bespa­ring på 480 kg CO2 jäm­fört med en dieselbil.

 

Män­ni­skan

En per­son som andas: 365 kg per år.

Ca 4 % av utand­nings­luf­ten är koldioxid.

* Tidi­ga­re har stått 2018 på hem­si­dan vil­ket har varit tyvärr fel­skri­ven och inte tyd­ligt utta­lat att den mäng­den har inte varit åter­bru­kat under ett år. Sam­ar­be­tet mel­lan KEAB och PG Tech bör­ja­de 2019.05. och mäng­den speg­lar hela sam­ar­be­tet, inte bara ett ensta­ka år.

Rulla till toppen