Lätt att köpa cir­ku­le­ra­de IT-produkter

På PG Tech har vi gjort det lätt för dig och alla and­ra som

helst köper begag­na­de el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter som dato­rer, mobi­ler, skär­mar och bat­te­ri­driv­na verktyg.


Vi hop­pas natur­ligt­vis att du ska tyc­ka det är en praktisk

ser­vice men ock­så för att vi vet bety­del­se av att göra det lätt att väl­ja rätt. På så sätt blir det enkla­re för fler att kun­na föl­ja med, visa vägen och bidra till utveck­ling­en av ett mer cir­ku­lärt samhälle.

Kom­bi­ne­ra håll­bar­het och ekonomi

Det ska vara smi­digt och nära till­hands att kun­na bidra till en håll­ba­ra­re värld och sam­ti­digt äga en rik­tigt bra mobil, dator eller surf­plat­ta. Valet att inve­ste­ra i begag­na­de IT-pro­duk­ter blir ock­så en inve­ste­ring i plån­bo­ken och fram­ti­den. Det finns många kro­nor att spa­ra jäm­fört med att köpa en helt ny dator, mobil eller spel­kon­sol. Har du själv skänkt din utrust­ning för åter­bruk så känns det ock­så extra bra när du vet att du hjäl­per de som har en tuf­fa­re eko­no­mi att få till­gång IT-pro­duk­ter i utomor­dent­ligt fint skick och med hög prestanda.

Här kan du köpa begag­nad el- och elektronikutrustning

Röda Kor­sets second hand

Huvud­sak­li­ga inrikt­ning på cir­ku­le­rad IT-utrustning:

  • Begag­na­de bär­ba­ra datorer

Utbu­det och till­gång­en på begag­na­de och cir­ku­le­ra­de pro­duk­ter kan natur­ligt­vis vari­e­ra med vad som läm­nats in till PG Tech för återbruk.


  • Sta­tions­ga­tan 16, 660 60 Molkom
  • Skiv­s­ta­ga­tan 3, 667 30 Forshaga 


Hit­ta hit: Goog­le maps

Tra­de­ra

Genom att köpa begag­na­de, tes­ta­de och upp­gra­de­ra­de elektro­nis­ka pro­duk­ter gör du en stor insats för mil­jön. Ett vik­tigt bidrag som mins­kar CO2-utsläp­pen betyd­ligt mer än vad man kan före­stäl­la sig.


Via Tra­de­ra erbju­der PG Tech begag­na­de el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter med hög pre­stan­da. Vårt mål är 100 % nöj­da kunder.


Gå vida­re till Tra­de­ra för att se våra annon­ser för aktuella

pro­duk­ter.

På gång: Egen webbshop

För att göra det ännu lät­ta­re för dig och alla and­ra att köpa våra cir­ku­le­ra­de IT-pro­duk­ter är vi i full färd med att utveck­la vår webb­s­hop. Där kom­mer du bland annat kun­na söka och bestäl­la begag­na­de dato­rer, mobi­ler och surf­plat­tor med hög kvalitet.


Att för­enk­la både till­gång och köp av åter­bru­kad elektro­nisk utrust­ning ser vi på PG Tech som ett avgö­ran­de steg för att skyn­da på utveck­ling­en mot ett mer cir­ku­lärt samhälle.

Har du frågor?

Kon­tak­ta gär­na oss på PG Tech om du har frå­gor eller om det är någon vik­tig infor­ma­tion som du sak­nar på den här webbplatsen. 

Tele­fon:       070–36 79 555

E‑post:        balint @ pgtechsweden.com

Rulla till toppen