Get in Touch

Väl­kom­men att höra av dig om du har frå­gor kring åter­bruk och cir­ku­lär IT eller und­rar över inläm­ning, använd­ning eller köp av begag­na­de elektronikprodukter.


Använd gär­na for­mu­lä­ret eller kon­tak­ta oss på PG Tech direkt med hjälp av kon­takt­upp­gif­ter­na nedan.

Tele­fon: 070–36 79 555 
E‑post: balint @ pgtechsweden.com

Vi tror på en cir­ku­lär framtid

Med kom­pe­tens och engagemang

På PG Tech har vi en tro på fram­ti­den och en över­ty­gel­se om att alla kan bidra. Med vår kom­pe­tens och våra erfa­ren­he­ter och sam­ar­be­ten kan vi ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för dig att bidra till en rena­re mil­jö och

en håll­ba­ra­re värld. 

 

Sam­ti­digt har vi en stark driv­kraft att själ­va job­ba för en omställ­ning till en stör­re cir­ku­lär mark­nad för ett mer balan­se­rat och håll­bart kli­mat. Sedan 2018 har vi stöt­tat den cir­ku­lä­ra IT-mark­na­den med över

1 000 oli­ka restau­re­ra­de el- och elekt­ro­nik­pro­duk­ter som bär­ba­ra dato­rer, spel­kon­sol­ler, mobil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor. 100 % är sål­da inom EU, varav ca 95% i Sve­ri­ge. Ett vär­de sig i som garan­te­rar en trans­pa­rent upp­följ­ning av far­li­ga ämnen som finns i alla elektro­nis­ka produkter.


Tryg­ga samarbeten

När du skän­ker din elekt­ris­ka och elektro­nis­ka utrust­ning tyc­ker vi ock­så att det är vik­tigt att du vet vil­ka orga­ni­sa­tio­ner vi sam­ar­be­tar med. För att byg­ga upp ruti­ner och en infra­struk­tur för att uppnå

ett mer cir­ku­lärt sam­häl­le krävs att vi är många som samarbetar.


Vi på PG Tech har valt att sam­ar­be­ta med både före­tag och väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner. Håll­bar­het är själv­fal­let den sam­man­hål­lan­de län­ken. Våra part­ners ger oss vär­de­full stött­ning i vår strä­van att både kun­na hjäl­pa and­ra och själ­va bidra till att mins­ka hela sam­häl­lets CO2-avtryck.


Vi reser­ve­rar oss från fel­skriv­ning­ar gäl­lan­de inne­håll i den­na hemsida.

Rulla till toppen